główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Odrzywół dnia 19.04.2019 r.

IT-2710.03.2.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.03.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: AGLET Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner:

„ALTOR „ Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

28,21

40

68,21

2

AGLET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

60

40

100

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski

29,32

40

69,32

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI”

Katarzyna Kmita

Kurzelów, ul. Młynarska 12

29-100 Włoszczowa

59,26

40

99,26

5

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

„ARTEX” Zofia Oparcik

ul. Kielecka 45e

26-600 Radom

Partner:

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

43,26

40

83,26

6

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

58,42

40

98,42

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak