główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej

Odrzywół dnia 17.09.2019 r.

IT-2710.22.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.22.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 1;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 4

Złożona przez:  „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom

Cena wybranej oferty: 177 120,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Linter S.A.

ul. Budowlana 5G

40-301 Katowice

38,23

40

78,23

3

CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 83-89

26-300 Opoczno

52,84

40

92,84

4

„PROMAR” Zakład Usługowy

Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

60

40

100

 

Zamawiający Gmina Odrzywół informuje również, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) została odrzucona oferta nr 2 złożona przez firmę BINSTAL Bożena Tchórz, ul. Spalska 26/28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie nie skalkulował wszystkich niezbędnych elementów do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 22.08.2019 r.

IT-2710.21.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY.

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.21.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • Okres gwarancji na zabudowę: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób lub

3)  zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1a w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

IT-2710.14.2019 Odrzywół, dnia 06.08.2019 r.

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Nr sprawy: IT-2710.14.2019

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin”. Wyłoniony Wykonawca firma MOTO-TRUCK z Kielc poinformowała Zamawiającego, że pomimo wcześniejszych deklaracji i zapewnień producent nie jest w stanie dostarczyć firmie wymaganej ilości podwozi i w związku z tym firma MOTO-TRUCK nie będzie mogła podpisać umowy z Zamawiającym na dostawę pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

   

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 02.08.2019 r.

IT-2710.11.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.11.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: AGLET Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

AGLET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

60

40

100

2

Roboty Ziemno-Transportowe

Zbigniew Budzik

Gulin 64

26-652 Zakrzew

53,17

40

93,17

3

BUDROMEX

Kłudno 128

26-432 Wieniawa

54,11

40

94,11

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

Odrzywół dnia 30.07.2019 r.

IT-2710.14.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin.

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.14.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • okres gwarancji na zabudowę: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób lub

3)  zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1a w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak