główna zawartość
artykuł nr 1

akup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Ogłoszenie nr 510178619-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.

Gmina Odrzywół: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582926-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 67022385300000, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Wysokinie. 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu stanowiącym załącznik 5 do SIWZ. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 651443.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@mototruck.pl
Adres pocztowy: ul. Ks. P. Ściegiennego 270
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 760140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 760140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 760140.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Ogłoszenie nr 510178594-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.

 

Gmina Odrzywół: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566667-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 67022385300000, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej w miejscowości Ceteń. Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej w miejscowości Janówek I. Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej w miejscowości Lipiny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 232165.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AGLET Sp. z o.o.
Email wykonawcy: agletsekretariat@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 31
Kod pocztowy: 00-511
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 235555.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235555.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265829.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół

Ogłoszenie nr 510130710-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

 

Gmina Odrzywół: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
ZADANIE PN. „BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSSA GMINA ODRZYWÓŁ” OBJĘTE JEST UMOWĄ O PRZYZNANIE POMOCY DLA OPERACJI TYPU „INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE” W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH” , OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548447-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 67022385300000, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.06.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół na działce ewidencyjnej nr 438/4. 2. W skład robót stanowiących przedmiot zamówienia wchodzą: 2.1. Roboty budowlane polegające na: 1) Wykonaniu robót ziemnych. 2) Przygotowania podłoża, zbrojenia i wylania fundamentów w postaci ław i stóp fundamentowych. 3) Wymurowania ścian fundamentowych i wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 4) Wzniesienia ścian nadziemia murowanych oraz wykonania nadproży, wieńca, słupów i płyty stropowej. 5) Wykończenia warstw wykończeniowych stropu nad parterem. 6) Wniesienie konstrukcji drewnianej dachu i wykonania przykrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi. 7) Montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 8) Wymurowania ścian działowych. 9) Ocieplenia i wykończenia elewacji budynku. 10) Wykonania prac związanych z wykończeniem wnętrza budynku - wykonania podkładów, posadzek, tynków, gładzi i okładzin. 11) Uzupełnienia wyposażenia budynku. 12) Zagospodarowania terenu wokół budynku - wykonania schodów zewnętrznych, pochylni, miejsc postojowych, chodników i opaski z kostki brukowej. 13) Wykonania elementów małej architektury oraz terenów zielonych wokół budynku. 14) Montażu ogrodzenia. 2.2. Roboty instalacji elektrycznych polegające na: 1) Wykonaniu sieci niskiego napięcia nN. 2) Wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych. 3) Wykonaniu instalacji teletechnicznych. 4) Montażu uziomu fundamentowego oraz wykonaniu instalacji odgromowej. 2.3. Roboty instalacji sanitarnych polegające na: 1) Wykonaniu instalacji wodociągowej. 2) Wykonania instalacji sanitarnej. 3) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 4) Montażu instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej. 5) Montażu kotła olejowego. 3. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej, tj. drogi gminnej. Dostosowano jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. 5. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić, czy informacje podane w dokumentacji projektowej i przedmiarze obejmują pełen zakres robót niniejszego postępowania i są zgodne z rzeczywistością. 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45262311-4, 45262310-0, 45262500-6, 45261000-4, 44112310-4, 45421000-4, 45421110-8, 45410000-0, 45431000-7, 45431100-8, 45262423-2, 45442100-8, 45233000-9, 45342000-6, 45315600-4, 45311200-2, 32412100-5, 45317000-2, 45332000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8, 44621200-1, 45442200-9, 45321000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 972923.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski
Email wykonawcy: radoslaw.bancerowski@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Małęczyńska 30
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 920000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 920000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1290514.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie nr 510129436-N-2019 z dnia 27-06-2019 r.

 

Gmina Odrzywół: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549838-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 67022385300000, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.07.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Odrzywół. 1.2. Transport zebranych odpadów komunalnych. 1.3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z 2019 r. poz. 60.), - przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629..) oraz przepisami wykonawczymi do niej, - zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, - postanowieniami uchwały Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół zmienionej Uchwałą Nr XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół 1.4. Odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 2 razy w okresie obowiązywania zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 1.5. Nieodpłatne wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 28.06.2019 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), 1.6. Przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów wraz z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów w terminie do dnia 28.06.2019r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01), b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07), c) Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07), d) Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), e) Popiół i żużel (kod odpadu 10 01 01), f) Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, g) Przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 32) h) Zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) Odpady wymienione w pkt 3.2. litera e); f); g);h) będą odbierane w PSZOK-u, z zastrzeżeniem, że odpady z ppkt e) tj. popiół i żużel będą odbierane od mieszkańców w systemie „u źródła” dwa razy w roku (na jesieni przed sezonem grzewczym oraz na wiosnę po sezonie grzewczym). 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych Na terenie gminy Odrzywół występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach (poniedziałek –piątek) określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków lub pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem, że w okresie letnim tj. w miesiącach czerwiec – wrzesień 1 raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z harmonogramem. 3.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą w systemie pojemnikowym (pojemniki o poj.120l) , które dostarczy Wykonawca w terminie do 28 czerwca 2019 roku. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 1 raz w miesiącu kalendarzowym. Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą w worki koloru czarnego z logo Wykonawcy oraz z napisem „Odpady zmieszane”. 3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Odrzywół będzie się odbywać w systemie workowym (worki o pojemności 120 l). Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami oraz oznaczeniem frakcji odpadów oraz logo Wykonawcy w terminie do 28 maja 2019 r. Wprowadza się pojemniki i worki na następujące frakcje odpadów: a) worek o pojemności 120l koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, przeznaczony na odpady papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. b) worek o pojemności 120l, koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. c) worek o pojemności 120l koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. d) worek o pojemności 120l koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem, że w okresie letnim tj. w miesiącach czerwiec – wrzesień odbiór nastąpi 1 raz w miesiącu kalendarzowym ( zgodnie z harmonogramem). 3.3. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach tzw. wystawka. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę – 4 raz w okresie obowiązywania umowy zamówienia w systemie „u źródła” (raz na wiosnę i raz na jesieni). W pozostałym okresie mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 3.4. W okresie między wystawkami w wyznaczonym terminie mieszkańcy mają możliwość własnym transportem dowieźć odpady segregowane (selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) do pojemnika lub kontenera ustawionego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie wysypiska śmieci w miejscowości Odrzywół a) Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 48 godzin. b) PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel. PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych. c) PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki lub kontenery będące własnością Wykonawcy. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane. d) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Odrzywół odbywać się będzie w pojemnikach lub workach. e) obsługę Gminnego PSZOK zlokalizowanego na terenie wysypiska śmieci w miejscowości Odrzywół zapewnia Zamawiający. Po stronie Wykonawcy należy wyposażenie PSZOK w wagę do ważenia dostarczonych odpadów. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i ich transport do RIPOK Wykonawca powinien realizować według harmonogramu ustalonego wcześniej z Zamawiającym. 4. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem zamówienia: 4.1. Dostarczenie pojemników i worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów, worków na odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady zielone) oraz worków na popiół w terminie do 28.06.2019r. oraz dostarczenie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), 4.2. Przygotowanie (w formie papierowej i elektronicznej) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na wszystkie miesiące trwania umowy, który zawierać będzie elementy edukacji ekologicznej, tj. informację dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów. Ponadto harmonogram powinien zawierać również informację o terminach uiszczania opłat za odpady komunalne do Urzędu Gminy. 4.3. Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji harmonogramów wśród mieszkańców nieruchomości do dnia 28.06.2019r. 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru, który Zamawiający opublikuje na stronie internetowej www.odrzywol.eu a Wykonawca w formie kalendarza będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na wszystkie miesiące trwania umowy Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości do dnia 28.06.2019r. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej harmonogram odbioru odpadów obejmujący cały okres świadczenia usług tj.01.07.2019r. - 30.03.2021r. w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o częstotliwości odbioru odpadów określone w Rozdziale 3 SIWZ. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wprowadzi poprawki oraz przedstawi harmonogram do ponownej akceptacji. 4.5. Wykonawca odpowiada za dostarczenie harmonogramu mieszkańcom w wersji papierowej, a także poinformowanie mieszkańców o zaistniałej zmianie przez przekazanie informacji w wersji papierowej do każdego gospodarstwa domowego. 4.6. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w terminie do 28.06.2019r. rezerwy worków po 30 szt. dla każdego rodzaju odpadu. 4.7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania rezerwy worków do ilości wskazanej powyżej po zgłoszeniu przez Zamawiającego przez e-mail, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. 5. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia: 5.1. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, 5.2. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), 5.3. Gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), 5.4. Dostarczenie właścicielowi nieruchomości, w dniu odbioru odpadów tyle worków ile odebrał z zachowaniem podziału na frakcje i właściwej kolorystyki. 6. Ogólne informacje o zasadach i wymaganiach przy wykonywaniu usługi: 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, 6.2. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi oraz numerem telefonu przedsiębiorcy, 6.3. Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od daty ich zapisania, 6.4. Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego, 6.5. Wykonawca w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie może jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (np. powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej), które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, 6.6. Wykonawca ma obowiązek odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców z dostarczonych pojemników przez Wykonawcę jak również z pojemnikach będących własnością właściciela nieruchomości, jeżeli spełniają odpowiednie normy i umożliwiają odbiór odpadów sprzętem, którym dysponuje Wykonawca. 6.7. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów selektywnie gromadzonych w workach będących własnością właścicieli nieruchomości (niezależnie od koloru worka), jeżeli umożliwiają identyfikację rodzaju zgromadzonego odpadów. 6.8. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników lub worków, które zanieczyściły miejsce odbioru odpadów w trakcie realizacji usługi przez Wykonawcę (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta, itp.), 6.9. Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.), 6.10. Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem – dla odpadów zmieszanych należy stosować samochód z zabudową kompaktującą, a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową, 6.11. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w workach lub pojemnikach oraz każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach lub pojemnikach. 6.12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacja przedmiotu zamówienia. 6.13. Informowanie Zamawiającego o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie są ujęte w systemie. 6.14. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do których będzie przekazywał odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 6.15. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub droga elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikacje nieruchomości i zdjęcie fotograficzne oraz protokół z zaistnienia zdarzenia podpisany przez osobę, która stwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. W przypadku braku oznakowania posesji i niemożliwości ustalenia właściciela odpadów w inny sposób, np. u sołtysa, należy skontaktować się z Zamawiającym. 7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 7.1. Odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do: 7.1.1. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków) w trakcie załadunku a także zabezpieczenie odpadów przed ich wysypaniem w trakcie transportu, 7.1.2. natychmiastowego uprzątnięcia odpadów, w przypadku ich wysypania oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). 7.2. Terminowego odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy odpady nie zostały odebrane w wymaganym dniu, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego, lecz nie później niż w dniu następnym. Reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną bądź przekazywane telefonicznie. 7.3. Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji, 7.4. Zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscami odbioru odpadów, 7.5. Świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym, 7.6. Bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 7.7. Realizowania usługi odbioru odpadów niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na niej pojemników czy worków oraz sposobu załadunku innego niż boczny lub tylny. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 8.1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), 8.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), 8.3. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm.), 8.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.), 8.5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.), 8.6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), 8.7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów ( Dz. U. z 2016r., poz. 1742), 8.8. Obowiązującego w trakcie realizacji zamówienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół, 8.9. Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego. 9. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego wymaganego do realizacji zamówienia. 9.1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) Charakterystyka pojemników: - typowe pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 120l. b) Charakterystyka worków do zbiórki odpadów: - pojemność – 120 dm³, - materiał – folia polietylenowa LDPE, - grubość – co najmniej 60 mikronów, - nadruk określający frakcję odpadów, logo Wykonawcy Worki powinny zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 9.2 Sprzęt techniczny: - dwa samochody specjalistyczne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - dwa samochody specjalistyczne do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - jeden samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych (drogi wewnętrzne, wąskie uliczki, itp.). 9.3.1 Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz bazy magazynowo -transportowej: a) Wymogi dotyczące pojazdów: - pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą, adresem przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, 9.3.2. Wymogi dotyczące bazy magazynowo-transportowej: - Wykonawca jest zobowiązany dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Odrzywół lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Odrzywół, - przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 10. Monitoring i komunikacja 10.1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do systemu monitoringu GPS w celu monitorowania pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 10.2. Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu i dowolnej godzinie kontroli i/lub audytu sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia, w tym również pojazdów Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. 11. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. 11.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 11.2. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 11.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą raportu miesięcznego (wg załącznika nr 7 do niniejszego SIWZ), który jest podstawą do wypłaty należności za świadczone usługi. 11.4. Raport miesięczny powinien zawierać: 11.4.1. Łączną masę poszczególnych odpadów komunalnych (w zależności od frakcji) odebraną od mieszkańców gminy, wyrażoną w Mg wraz ze sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych oraz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne, 11.4.2. Liczbę nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach realizacji umowy, 11.4.3. Datę sporządzenia i czytelny podpis pracownika sporządzającego i zatwierdzającego raport. Do wyżej wymienionego raportu miesięcznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów dostarczonych odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające recykling i odzysk (w odniesieniu do papieru, makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali). Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w wypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. 12. Reklamacje 12.1. Reklamacje od mieszkańców przyjmuje i rozpatruje Zamawiający. 12.2. W przypadku reklamacji na nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem lub nie pozostawienie worków: rozpatrzenie reklamacji następuje na podstawie analizy przekazów GPS lub/i kontroli w terenie, ewentualnie na podstawie innych dowodów przedstawionych przez właściciela nieruchomości. 12.3. W przypadku reklamacji na nieuprzątnięcie punktu odbioru po wykonaniu usługi: rozpatrzenie reklamacji następuje na podstawie kontroli w terenie, ewentualnie na podstawie innych dowodów przedstawionych przez właściciela nieruchomości. 12.4. Uzasadnioną reklamację Wykonawca ma obowiązek załatwić w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego drogą elektroniczną. Załatwienie reklamacji należy potwierdzić e-mailem w dniu jej wykonania. Za dzień realizacji reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania potwierdzenia o jej zrealizowaniu. 13. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1. Zamawiający zwraca uwagę na stan i szerokość dróg, którymi będą transportowane odpady, a które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę: - drogi krajowe 8,316 km’ - drogi wojewódzkie 9,779 km, - drogi powiatowe 33,660 km, w tym utwardzonych 20,887 km o szerokości drogi od 4 m – 5 m, - drogi gminne 61,044 km, w tym utwardzonych 36,056 km o szerokości drogi od 2,8 m – 4,5 m 2. Powierzchnia Gminy Odrzywół wynosi 98,22 km2. Liczba ludności 3812 – (według stanu na dzień 31.12.2018 rok). W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 3219 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynosząca 593 osoby wynika m.in. przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania. L.p. Sołectwo Liczba właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarowania odpadami Liczba osób objętych systemem Gospodarstwa domowe zamieszkałe na stałe Gospodarstwa letniskowe 1. Odrzywół 293 20 883 2. Ceteń 49 11 175 3. Dąbrowa 28 8 92 4. Dębowa Góra 5 0 11 5. Janówek 5 5 15 6. Jelonek 23 11 70 7. Kamienna Wola 79 3 265 8. Kolonia Ossa 43 1 142 9. Kłonna 74 1 278 10. Kłonna Kol. 10 1 33 11. Lipiny 33 1 96 12. Emilianów 8 3 24 13. Myślakowice 29 3 101 14. Myślakowice Kol. 24 8 76 15. Ossa 44 4 150 16. Różanna 8 17 20 17. Stanisławów 29 4 94 18. Wandzinów 22 1 65 19. Wysokin 149 8 516 20. Łęgonice Małe 31 9 85 21. Walerianów 2 4 7 22. Las Kamiennowolski 7 2 11 23. Badulki 2 0 10 OGÓŁEM 997 125 3219 Liczba gospodarstw domowych wykazanych w złożonych do Wójta Gminy Odrzywół deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosła 997 gospodarstw, w tym 196 stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe. 3. W 2018r. - 1122 gospodarstw domowych i letniskowych zadeklarowało segregację odpadów, co stanowiło 99,82 % gospodarstw ogółem. Poza wyżej wymienionymi nieruchomościami Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów z następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – odbiór odpadów w miesiącach wrzesień – czerwiec (raz w miesiącu). 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). 3) Przedszkole w Odrzywole – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). 4) Przedszkole w Kamiennej Woli – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). 5) Świetlica wiejska w Wysokinie – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). 6) Świetlica wiejska w Kłonnie – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). 7) Urząd Gminy w Odrzywole – odbiór odpadów przez cały rok (raz w miesiącu). Wyżej wymienione jednostki Wykonawca wyposaży w pojemniki o poj. 1100 dm3 po 3 szt. dla każdej jednostki. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Odrzywół na podstawie danych rzeczywistych (wynikających ze sprawozdań i raportów) w roku 2018 wynosiła: Masa poszczególnych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Odrzywół z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2016, 2017 i 2018. Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość odpadów 2016r. /w Mg/ Ilość odpadów 2017r. /w Mg/ Ilość odpadów 2018r. /w Mg/ 1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 302,790 265,640 321,520 2. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,460 13,200 17,420 3. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ( tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe) 45,480 84,61 108,420 4. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 1,200 4,120 1,120 5. 16 01 03 Zużyte opony 1,880 4,23 2,560 6. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,325 6,400 0,560 7. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 18,710 13,439 0,510 8. 15 01 04 Opakowania z metali - 2,132 - 9. 15 01 07 Opakowania ze szkła 19,942 49,080 47,530 10. 20 01 02 Szkło 8,620 - - Razem 404,407 442,74 499,64 Ilość odpadów odebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w latach 2016, 2017 i 2018. Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość odpadów 2016r. /w Mg/ Ilość odpadów 2017r. /w Mg/ Ilość odpadów 2018r. /w Mg/ 1. 16 01 03 Zużyte opony 2,000 2,500 8,630 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 0,850 - 3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,00 1.250 1,530 4. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 0,020 - 0,500 Razem 3,520 4,600 10,660 W 2018 r. na terenie Gminy Odrzywół wytworzono łącznie 510,300 Mg w tym: • 475,28 Mg odpadów odebranych z nieruchomości objętych Gminnym Systemem, • 24,360 Mg odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych, • 10,660 Mg odpadów zebranych w PSZOK, 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę 14.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze). Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.). 14.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze skazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 14.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14.1. czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 14.1. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-2, 90513100-7, 90500000-2, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 365752.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowe - Usługowe DREWBUD Kazimierz Budek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Komorów 15
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Komorów 45
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 537840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 537840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 540019.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Ogłoszenie nr 510100357-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.

 

Gmina Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528965-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 67022385300000, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.03.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janówek na odcinku od km 0+000 – na wysokości zjazdu działki nr ew. 401, do km 0+855 – skrzyżowanie z droga gminną, działka nr ew. 1089.

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół w pasie drogowym drogi gminnej.

Parametry drogi przewidzianej do przebudowy:

Długość odcinka drogi 855,00 m;

Szerokość jezdni 3,0 m;

Szerokość poboczy utwardzonych 0,5 m;

Szerokość korony 4,0 m.

 

Na omawianym odcinku przewiduje się wykonanie następujących robót drogowych:

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości jezdni i poboczy;
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 ,5 gr. 20 cm;
  • wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ACI IS gr.5 cm;
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 ,5 gr. 10 cm.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233220-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 318050.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AGLET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 31
Kod pocztowy: 00-511
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196995.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196995.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 418994.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak