główna zawartość
artykuł nr 1

Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Odrzywole im. Jana Pawła II”

ZAWIADOMIENIE Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego
 o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie:

"Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej
w Odrzywole im. Jana Pawła II"

Zamawiający:
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 43  

 

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe
Liczba złożonych ofert: 2;
Liczba odrzuconych ofert: 0

Kryteria wyboru ofert:
Kryterium I cena- 100 pkt.
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr 1

Złożona przez „Pawłowski Instalacje” Michał Pawłowski na zadanie nr 2 Roboty ogólnobudowlane oraz wyposażenie pracowni w krzesła biurowe i zadanie nr 3 Instalacja sieci elektrycznej i komputerowej.

Oferta nr 2

Złożona przez LUK-IT Łukasz Pawlikowski  na zadanie nr 1 Dostawa wraz z montażem, instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego.

Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wszystkie warunki Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość pkt

Kryterium cena ofertowa brutto 100 pkt

2.

LUK-IT Pawlikowski Łukasz,
ul. Hubalczyków 2,
26-434 Gielniów

Zadanie nr 1 - 40178,00 zł

100pkt

1.

Pawłowski Instalacje” Michał Pawłowski,
ul. Gospodarcza 32 m 1,
 26-600 Radom

Zadanie nr 1 - 55165,50 zł
Zadanie nr 2 -16482 zł
Zadanie nr 3 - 9840 zł

72,84 pkt.
100 pkt.
100 pkt.

artykuł nr 2

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie

Odrzywół, dnia 24.10.2019 r.

IT-2710.25.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  NAKAL Sp. z o.o. ul. Wczasowa 8, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Firma ,,  TRANSKOPAR"

Zbigniew Niesłuchowski

ul. Przylesie 7

 05-640  MOGIELNICA

39 880,00

4

86,88

10

96,88

2

NAKAL Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 8

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

38 496,00

2

90

10

100

3

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

46 125,00

2

75,11

10

85,11

 

Wójt Gminy Odrzywół

      mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół, dnia 05.08.2019 r.

IT-2710.16.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.16.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ 

ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 65 190,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszyst kie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.  

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ

ul. Kielecka 175/1

26-600 Radom

65 190,00

20

90

10

100

2

FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

128 855,05

3

45,54

10

55,54

3

Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o.

Julianów Lesiewski 6

96-230 Biała Rawska

 

84 869,64

4

69,13

10

79,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

    mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

Odrzywół dnia 02.08.2019 r.

IT-2710.15.1.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.15.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Paweł Chrzan Zimnowola 64, 42-164 Parzymiechy

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

 Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie100 pkt)

Łączna punktacja

1

Zakład Stolarski

Andrzej Miedziński

Kowale 21

42-274 Konopiska

42 800,00

78,98

78,98

2

Zakład Remontowo – Budowlany

Paweł Chrzan

Zimnowola 64

42-164 Parzymiechy

33 800,00

100

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

61 500,00

54,96

54,96

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020

 Odrzywół, dnia 26.07.2019 r.

IT-2710.20.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

w roku szkolnym 2019-2020”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.20.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  USŁUGI – HANDEL – TRANSPORT  Anna Chmiel  Charężów 6, 26-060 Chęciny

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 74,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt cztery złote).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto

100 %

1

USŁUGI – HANDEL – TRANSPORT

Anna Chmiel

Charężów 6

26-060 Chęciny

74,00

100

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

97,50

75,90

3

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej

w Opocznie Spółka z o.o.

Kuraszków 10 

26-307 Białaczów

96,07

77,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

    mgr Marian Kmieciak