główna zawartość
artykuł nr 1

Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dnia 19.04.2019 r.

IT-6710.06.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.06.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %;

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

Cena brutto wybranej oferty: 6 888,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 100 %

Łączna punktacja

1

PPUH BaSz Bartosz Szymusik

ul. Polna 72

26-200 Końskie

18 450,00

37,33

37,33

2

ABRYS Technika Sp. z o.o.

ul. Wiślana 46

60-401 Poznań

6 888,00

100

100

3

HEKO Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41

60-301 Poznań

17 835,00

38,62

38,62

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SUL”

w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

ul. Szklana 21

26-600 Radom

9 102,00

75,68

75,68

5

Eko-Efekt Sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 58A/89

02-679 Warszawa

44 280,00

15,56

15,56

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej

 Odrzywół, dnia 13.03.2019 r.

IT-6710.05.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.05.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %;

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Cena brutto wybranej oferty: 23 247,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 100 %

 

Łączna punktacja

1

Biuro Projektowe KRESKO

Irena Janaszek

ul. Planty 13/10

25-508 Kielce

37 600,00

61,83

61,83

2

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.

ul. Żabia 34

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

23 247,00

100

100

3

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

50 430,00

46,10

46,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

    mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie:

Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego
pn.: 
”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 1;

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 100%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez ITJ Jacek Choiński, ul. Podkomorzego 2c, 05-270 Marki

Cena Wybranej oferty: 11364,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i  otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta nr 2 złożona przez firmę Forti Krzysztof Jurek, ul. M. Curie  Skłodowskiej 18/204 została odrzucona ze względu no to iż zaproponowany w ofercie komputer nie spełnia minimalnych parametrów w zakresie procesora (miało być powyżej 1,6 GHz a jest 1,44 GHz)

 

Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Oferty brutto

Ilość pkt wg kryterium Cena

1

InfoSoftware Polska Sp. z.o.o.

ul. Marynkowska 5

38-422 Krościenko Wyżne

18228,60 zł

62,23

2

ForTi Krzysztof Jurek

Ul. M. Curie Skłodowskiej 18/204

26-600 Radom

10774,80 zł

Oferta odrzucona

3

IT Jacek Choiński

ul. Podkomorzego 2c

05-270 Marki

11364,00 zł

100

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak