główna zawartość
artykuł nr 1

Odezwa dot. wyborów prezydenckich 2020

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

  1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
  2. może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:

48 362 38 23
48 362 62 41

Z poważaniem,

Łukasz Kluska Joanna Chlebna - Ćwil
Komisarz Wyborczy w Radomiu I   Komisarz Wyborczy w Radomiu II

artykuł nr 2

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

artykuł nr 3

Kalendarz wyborczy

do 16 marca 2020 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do 23 marca 2020 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 26 marca 2020 r. - dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do 6 kwietnia 2020 r.* - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 10 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.* - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.* - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.* - sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.* - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 20 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do 27 kwietnia 2020 r.* - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 4 maja 2020 r.* - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 5 maja 2020 r. - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju

do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

8 maja 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej

9 maja 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

10 maja 2020 r. w godz. 7:00 - 21:00 - przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

artykuł nr 4

Zgłaszanie kandydatów na członków Okręgowych Komisji Wyborczych