główna zawartość
artykuł nr 1

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek zgodny z art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
•  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
•  numer identyfikacji podatkowej (NIP);
•  numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
•  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Opłata skarbowa:

  • 50,00 zł (za wpis do rejestru)
  • 25,00 zł (za zmianę wpisu do rejestru)
  • 0,00 zł (za wpis w rejestrze dla podmiotu posiadającego już pozwolenie wójta na odbiór odpadów komunalnych)


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w Banku BS Radom SPK Odrzywół świadczącym obsługę Gminy Odrzywół (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Nr konta 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....") Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.


Termin i sposób załatwiania:

Dokonanie wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu.
Wydanie zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Odrzywole
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
pokój nr 12
tel. 48 6716057 w 37