główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o wydanie opinii

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257) oraz art. 64 ust.1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U z 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Odrzywół wnosi o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i ewentualne „ określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia polegającego na: ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, zlokalizowane na działce o nr ewid 702 w miejscowości Kolonia Ossa, obręb Kolonia Ossa, gmina Odrzywół, powiat Przysuski, województwo Mazowieckie, dla którego inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji w/w przedsięwzięcia jest  AUTO LUX Sp. z o. o, ul. Św. Antoniego 68, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 
Jednocześnie informuję, że:
  • dla obszaru, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie, nie został uchwalony obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  • Przedsięwzięcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 71) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko