główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja Wizyty studyjnej w Gminie Bieliny i okolicach lub do innej miejscowości np. na Pomorzu lub Roztoczu Lubelskim - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Odrzywół uzyskała dotację w wysokości 219.002,20 PLN, po przewalutowaniu kwota dotacji wynosi 232.644,97. Część tej dotacji w kwocie 17.000,00 PLN przeznacza się na realizację niżej określonych usług.
 
1.   ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Odrzywół, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców (stowarzyszenia) do składania ofert na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
 
2.   SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się dnia 01.09.2010r. o godzinie 12 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53
 
3.  PROCEDURA
Wybór usługodawców odbywać się będzie, w zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji
Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
 
4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
 
„Organizacja Wizyty studyjnej w Gminie Bieliny i okolicach lub do innej miejscowości np. na Pomorzu lub Roztoczu Lubelskim”
 
CZĘŚĆ A 
 
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
 
Zadanie Nr 1  
 1. Zarezerwowanie i wynajem ośrodka dla 35 osobowej grupy uczestników
 2. Zapewnieniem całodobowego wyżywienia.
 3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych na funkcjonowanie Stowarzyszeń.
 4. Przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji lub walki ze stresem.
 5. Wyjazd do prężnie działającego Stowarzyszenia celem nawiązania kontaktów wspomagających funkcjonowanie nowo powstałych Stowarzyszeń na terenie Gminy Odrzywół.
 6. Zorganizowanie spotkania integracyjnego.
 7. Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc, do których zorganizowana będzie wizyta studyjna.
 8. Ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
 9. Wynajem autokaru.
 10. Wynajem przewodnika. (w zależności od potrzeb)
 
CZĘŚĆ B
 1. Nabór uczestników wśród lokalnych liderów, Stowarzyszeń, osób zaangażowanych w realizacji Programu Integracji Społecznej.
 2. Promocja usługi na stronie internetowej Urzędu Gminy
 3. Utrwalenie usługi w formie zdjęć.
OFERTY CZĘŚCIOWE
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
WARIANTY
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
Termin wykonania zamówienia:  17-19.09.2010r. lub 24 -26.09.2010r.
 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 17.000zł (słownie siedemnaście tysięcy
złotych)
 
 
5.   UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
 
1.   Stowarzyszenia
 
6.   KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
 
a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b.   przedstawienie planu realizacji zadania
c. realizacja programu informacyjno - edukacyjnego,,
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
· plan organizacji usługi
· oświadczenie o wykonaniu usługi zgodnie z zamówieniem,
· dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
· informacja o zgodności usługi ze Statutem Stowarzyszenia
 
7.   PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a)   Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój nr 14 w terminie do 15.09.2010 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole o godz. 1215 w dniu 15.09.2010r.   
b)   Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Organizacja Wizyty Studyjnej w Gminie Bieliny i okolicach lub innej miejscowości np. na Pomorzu lub Roztoczu Lubelskim"
 
c) na kopercie powinny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
 
OCENA OFERT
1.   Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.   Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym (mi) Usługodawcą (-ami), będą prowadzone, jeśli negocjacje takie okażą się niezbędne.
2.   Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w dniu 15.09.2010r., poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy ogłoszeń.
3.   Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.   Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa oparta na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
8.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panią Genowefą Pogorzała pod numerem telefonu 048 67 16 036 lub pod adresem e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl