główna zawartość
artykuł nr 1

SprawozdanieSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

1. Przebieg procesu konsultacji
 
W dniach do 25 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Projekt udostępniony był:
a)   na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
b)   na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
Konsultacje zostały przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
 
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
 
Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza konsultacji  na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół, 
faxem:  (48) 671-63-50 bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.