główna zawartość
artykuł nr 1

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół

 

To już drugi projekt unijny indywidualizacji nauki w klasa I-III realizowany ze środków pozyskanych przez gminę dla szkół podstawowych.  Projekt „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. realizowany jest w szkołach podstawowych w Odrzywole i w Myślakowicach od września 2013 r. do czerwca 2014. Łączny budżet projektu wynosi 70794,00 zł i obejmuje dwa zadania: doposażenie bazy dydaktycznej obu szkół oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych. Sposób rekrutacji uczestników projektu został dokonany w oparciu o diagnozę, przeprowadzoną przez zespoły nauczycieli. Beneficjentami jest grupa 72 uczniów z obu szkół.
W PSP w Odrzywole są prowadzone następujące zajęcia wyrównujące braki: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Są prowadzone także zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno – przyrodnicze, komputerowe, z języka angielskiego, muzyczne i plastyczne.
PSP w Myślakowicach realizuje zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia dla uczniów u których występują zaburzenia komunikacji społecznej. Zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez szkolnych koordynatorów.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS.