główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Odrzywół, dnia 31.10.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2006/2007 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

¨                      PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

¨                      PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.      CPV 23122100-9 – olej opałowy

4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2007r.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.  Termin składania ofert do dnia  08.11.2006r. do godz. 11 00

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2006r. o godz. 1115

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

13.  Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 41.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      Poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

b)      Poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/ lub zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na załączonym druku - Załącznik Nr 1.

d)      Zaświadczenia o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawione nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak