główna zawartość
artykuł nr 1

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” POKL.09.01.02-14-200/13.
 
pt. „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
(nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-200/13-00)
 
 
w dniu 10 września 2013 r.
 ogłasza nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Myślakowicach na następujące stanowiska:
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 grupa = 30 godz.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1 grupa = 30 godz.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne 1 grupa = 30 godz.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji społecznej 1 grupa = 30 godz.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 12.00, Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektuIndywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
 
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Odrzywole po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zapytanie jest kierowane do nauczycieli PSP w Myślakowicach współpracujących od co najmniej 12 m-cy z Beneficjentem – Gmina Odrzywół.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole osobiście lub telefonicznie 48/ 67 16 040. Osoby do kontaktu: Anna Zbrowska– dyrektor PSP lub Jolanta Chochół– wicedyrektor PSP w Odrzywole lub w Urzedzie Gminy w Odrzywole Ewa Czernicka tel. (48) 67 16 057 w. 47
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 2.  
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 4. Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
   
 5. Czas trwania projektu: od 23.09.2013 r. do 16.06.2014 r.
 6. Oferty powinny zawierać:
  1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6
  3. Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:
   • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata
   • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (zgodnie z załącznikiem nr 3)
   • Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4,
   
 7. Kryterium oceny ofert: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 143/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013r.
Załączniki:
Załączniki do zapytania225 KB