główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

Odrzywół dnia 30.07.2019 r.

IT-2710.14.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin.

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.14.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • okres gwarancji na zabudowę: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób lub

3)  zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1a w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak