główna zawartość
artykuł nr 1

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 02.08.2019 r.

IT-2710.11.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.11.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

  • cena ofertowa brutto: 60%
  • gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: AGLET Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

AGLET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

60

40

100

2

Roboty Ziemno-Transportowe

Zbigniew Budzik

Gulin 64

26-652 Zakrzew

53,17

40

93,17

3

BUDROMEX

Kłudno 128

26-432 Wieniawa

54,11

40

94,11

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak