główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

IT-2710.14.2019 Odrzywół, dnia 06.08.2019 r.

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Nr sprawy: IT-2710.14.2019

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin”. Wyłoniony Wykonawca firma MOTO-TRUCK z Kielc poinformowała Zamawiającego, że pomimo wcześniejszych deklaracji i zapewnień producent nie jest w stanie dostarczyć firmie wymaganej ilości podwozi i w związku z tym firma MOTO-TRUCK nie będzie mogła podpisać umowy z Zamawiającym na dostawę pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

   

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak