główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Odrzywół dnia 26.07.2019 r.

IT-2710.18.1.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2019/2020  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.18.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: ”MER-TRANS” Michał Pajdziński Grabina 2, 26-640 Skaryszew.

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie100 pkt)

Łączna punktacja

1

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,05

91 512,00

100

100

2

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,08

92 400,00

99,03

99,03

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak