główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020

 Odrzywół, dnia 26.07.2019 r.

IT-2710.20.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

w roku szkolnym 2019-2020”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.20.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  USŁUGI – HANDEL – TRANSPORT  Anna Chmiel  Charężów 6, 26-060 Chęciny

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 74,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt cztery złote).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto

100 %

1

USŁUGI – HANDEL – TRANSPORT

Anna Chmiel

Charężów 6

26-060 Chęciny

74,00

100

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

97,50

75,90

3

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej

w Opocznie Spółka z o.o.

Kuraszków 10 

26-307 Białaczów

96,07

77,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

    mgr Marian Kmieciak