główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

Odrzywół dnia 02.08.2019 r.

IT-2710.15.1.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.15.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Paweł Chrzan Zimnowola 64, 42-164 Parzymiechy

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

 Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie100 pkt)

Łączna punktacja

1

Zakład Stolarski

Andrzej Miedziński

Kowale 21

42-274 Konopiska

42 800,00

78,98

78,98

2

Zakład Remontowo – Budowlany

Paweł Chrzan

Zimnowola 64

42-164 Parzymiechy

33 800,00

100

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

61 500,00

54,96

54,96

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak