główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

Nr sprawy: IT – 2710.14.2019  Odrzywół, dnia 18.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin – znak sprawy nr IT-2710.14.2019.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.