główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (1)

Regulaminy (3)

Kontrola zarządcza (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu (9)

Pozostałe sprawozdania (1)

Budżet (1)

Opinie RIO (36)

Uchwały budżetowe (1)

Budżet na 2020 rok (1)

Budżet na 2019 rok (1)

Budżet na 2018 rok (1)

Budżet na 2017 rok (1)

Budżet na 2016 rok (1)

Budżet na 2015 rok (1)

Budżet na 2014 rok (1)

Budżet na 2013 rok (1)

Budżet na 2012 rok (1)

Budżet na 2011 rok (1)

Budżet na 2010 rok (1)

Budżet na 2009 rok (1)

Budżet na 2008 rok (2)

Budżet na 2007 rok (1)

Sprawozdania finansowe (3)

Projekt budżetu (1)

Protokoły pokontrolne (1)

Uchwały (0)

VIII Kadencja (0)

Sesja XVI (1)

Sesja XV (1)

Sesja XIV (1)

Sesja XIII (1)

Sesja XII (1)

Sesja XI (1)

Sesja X (1)

Sesja IX (1)

Sesja VIII (1)

Sesja VII (1)

Sesja VI (1)

Sesja V (1)

Sesja IV (1)

Sesja III (1)

Sesja II (1)

Sesja I (1)

VII Kadencja (0)

Sesja XXXIV (1)

Sesja XXXIII (1)

Sesja XXXII (1)

Sesja XXXI (1)

Sesja XXX (1)

Sesja XXIX (1)

Sesja XXVIII (1)

Sesja XXVII (1)

Sesja XXVI (1)

Sesja XXV (1)

Sesja XXIV (1)

Sesja XXIII (1)

Sesja XXII (1)

Sesja XXI (1)

Sesja XX (1)

Sesja XIX (1)

Sesja XVIII (1)

Sesja XVII (1)

Sesja XVI (1)

Sesja XV (1)

Sesja XIV (1)

Sesja XIII (1)

Sesja XII (1)

Sesja XI (1)

Sesja X (1)

Sesja IX (1)

Sesja VIII (1)

Sesja VII (1)

Sesja VI (1)

Sesja V (1)

Sesja IV (1)

Sesja III (1)

Sesja II (1)

Sesja I (1)

VI Kadencja (0)

Sesja XXVI (1)

Sesja XXV (1)

Sesja XXIV (1)

Sesja XXIII (1)

Sesja XXII (1)

Sesja XXI (1)

Sesja XX (1)

Sesja XIX (1)

Sesja XVIII (1)

Sesja XVII (1)

Sesja XVI (1)

Sesja XV (1)

Sesja XIV (1)

Sesja XIII (1)

Sesja XII (1)

Sesja XI (1)

Sesja X (1)

Sesja IX (1)

Sesja VIII (1)

Sesja VII (1)

Sesja VI (1)

Sesja V (1)

Sesja IV (1)

Sesja III (1)

Sesja II (1)

Sesja I (1)

V Kadencja (0)

Sesja XXXVI (1)

Sesja XXXV (1)

Sesja XXXIV (1)

Sesja XXXIII (1)

Sesja XXXII (1)

Sesja XXXI (1)

Sesja XXX (1)

Sesja XXIX (1)

Sesja XXVIII (1)

Sesja XXVII (1)

Sesja XXVI (1)

Sesja XXV (1)

Sesja XXIV (1)

Sesja XXIII (1)

Sesja XXII (1)

Sesja XXI (1)

Sesja XX (1)

Sesja XIX (1)

Sesja XVIII (1)

Sesja XVII (1)

Sesja XVI (1)

Sesja XV (1)

Sesja XIV (1)

Sesja XIII (1)

Sesja XII (1)

Sesja XI (1)

Sesja X (1)

Sesja IX (1)

Sesja VIII (1)

Sesja VII (1)

Sesja VI (1)

Sesja V (1)

Sesja IV (1)

Sesja III (1)

Sesja II (1)

Sesja I (1)

IV Kadencja (0)

Sesja XXXVIII (1)

Sesja XXXVII (1)

Sesja XXXVI (1)

Sesja XXXV (1)

Sesja XXXIV (1)

Sesja XXXIII (1)

Sesja XXXII (1)

Sesja XXXI (1)

Sesja XXX (1)

Sesja XXIX (1)

Sesja XXVIII (1)

Sesja XXVII (1)

Sesja XXVI (1)

Sesja XXV (1)

Sesja XXIV (1)

Sesja XXIII (1)

Sesja XXII (1)

Sesja XXI (1)

Sesja XX (1)

Sesja XIX (1)

Sesja XVIII (1)

Sesja XVII (1)

Sesja XVI (1)

Sesja XV (1)

Sesja XIV (1)

Sesja XIII (1)

Sesja XII (1)

Sesja XI (1)

Rok 2003 (1)

Rok 2002 (1)

Protokoły z Sesji (0)

VIII Kadencja (13)

VII kadencja (31)

VI kadencja (27)

V kadencja (31)

Postanowienia i decyzje (1)

rok 2020 (1)

rok 2019 (4)

rok 2018 (1)

rok 2017 (1)

Podatki i opłaty lokalne (1)

Zarządzenia Wójta (0)

VII Kadencja (0)

Rok 2018 (44)

Rok 2017 (48)

Rok 2016 (47)

Rok 2015 (55)

Rok 2014 (5)

VI Kadencja (0)

Rok 2013 (38)

Rok 2012 (50)

Rok 2011 (36)

Rok 2010 (11)

V Kadencja (0)

Rok 2009 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

IV Kadencja (0)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (2)

Rok 2003 (1)

Rok 2002 (1)

Informacje Urzędu (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (1)

Rok 2003 (1)

Plany, Programy i Strategie (27)

PPWOW (2)

Zaproszenia do składania ofert (9)

Informacje o wyborze oferty (7)

Zrealizowane zadania (5)

Planowane zadania (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (102)

Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół (8)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (0)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (0)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (0)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (0)

Sporządzenie aktu urodzenia (0)

Sporządzenie aktu zgonu (0)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (0)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (1)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Gospodarka odpadami (0)

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne (1)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych (6)

Osiągnięte poziomy recyklingu (7)

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne (7)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (1)

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (6)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Akty prawne (1)

Zasady optymalnej segregacji (1)

Harmonogram odbioru odpadów (1)

Opłaty (1)

Sprawozdawczość (9)

Rejestr podmiotów odbierających odpady (1)

Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół (1)

Kluby sportowe (1)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (1)

Dziennik Ustaw (1)

Monitor Polski (1)

Projekty unijne (0)

Projekty w ramach ZPORR (1)

Projekty w ramach EFS (11)

Gospodarka komunalna (2)

Jednostki organizacyjne (1)

Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (0)

Sołectwo Odrzywół (3)

Sołectwo Wysokin (3)

Sołectwo Ceteń (3)

Sołectwo Kamienna Wola (3)

Sołectwo Kłonna (3)

Sołectwo Ossa (3)

Sołectwo Ossa Kolonia (3)

Sołectwo Myślakowice (3)

Sołectwo Myślakowice Kolonia (3)

Sołectwo Lipiny (3)

Sołectwo Wandzinów (3)

Sołectwo Stanisławów (3)

Sołectwo Dąbrowa (3)

Sołectwo Różanna (3)

Sołectwo Łęgonice Małe (3)

Sołectwo Jelonek (3)

Jednostki OSP (0)

Zarząd Gminny ZOSP RP (1)

OSP Odrzywół (1)

OSP Wysokin (1)

OSP Kłonna (1)

Wspólnota Gruntowa i Leśna (0)

Ogłoszenia (1)

Wzory wniosków (1)

Postanowienia Sądów (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Kierownictwo Urzędu (0)

Wójt Gminy (9)

Zastępca Wójta (1)

Sekretarz Gminy (6)

Skarbnik Gminy (6)

Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja (0)

Przewodniczący - Stanisław Gapys (1)

Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta (0)

Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian (0)

Radna - Brola Elżbieta (0)

Radny - Gajewski Sławomir (0)

Radny - Glimasiński Stanisław (0)

Radny - Kwiatkowski Marek (0)

Radna - Kwietniewska Dorota (0)

Radna - Papis Krystyna (0)

Radny - Pawelec Jacek (0)

Radna - Podkowińska Ewa (0)

Radny - Sipak Jan (0)

Radny - Sołtysiak Marian (0)

Radny - Stępień Przemysław (0)

Radny - Tomczyk Jan Andrzej (0)

Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja (0)

Przewodniczący - Stanisław Gapys (4)

Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej (4)

Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek (4)

Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław (4)

Radna - Garczyńska Elżbieta (4)

Radny - Glimasiński Stanisław (4)

Radny - Korycki Jacek Józef (4)

Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef (4)

Radny - Kwiatkowski Marek (4)

Radny - Macierzyński Artur (4)

Radny - Niemirski Szymon (4)

Radna - Papis Krystyna (4)

Radny - Sołtysiak Marian (4)

Radny - Spociński Zbigniew Bogdan (4)

Radny - Zbrowski Robert (4)

Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja (0)

Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady (3)

Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego (3)

Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego (2)

Dobrodziej Rafał (3)

Gajewski Sławomir (3)

Garczyńska Elżbieta (3)

Glimasiński Stanisław (3)

Korycki Jacek (3)

Kwaśniak Zbigniew (3)

Kwiatkowski Marek (3)

Papis Krystyna (3)

Sułecki Adam (3)

Sołtysiak Marian (3)

Zieja Grażyna (3)

Zbrowski Robert (3)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)

Dyrektor SPZOZ w Odrzywole (7)

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole (5)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole (7)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach (4)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni (0)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (9)

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (7)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole (1)

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach (4)

Kierownik Dziennego Domu Senior+ (1)

Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta (0)

Inspektora ds wymiaru podatku i opłat (7)

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (7)

Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (3)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (2)

Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7)

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (4)

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (4)

Podinspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (1)

Ogłoszenia (20)

Informacje nieudostępnione (0)

Redakcja Biuletynu (1)

Turniej (2)