artykuł nr 1

Funkcjonowanie Urzędu

Urząd jest jednostką budżetową Gminy, powołaną do zapewnienia organom Gminy pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Odrzywół Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, organizuje jego pracę przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.