artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 387/1 POŁOŻONEJ W ODRZYWOLE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 387/1 POŁOŻONEJ W ODRZYWOLE

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r poz.559 i 583,1005) oraz § 3 ust. 1, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213 )

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ODRZYWOLE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ODRZYWÓŁ

1. Oznaczenie nieruchomości według postanowienia oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 142304_2, Odrzywół, w obrębie 0011 Odrzywół, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, w miejscowości Odrzywół.

Działka nr 387/1 została wydzielona z działki nr 387.

2.   Powierzchnia nieruchomości:  Działka nr ewid. 387/1 o powierzchni 0,0245 ha

 

Szczegóły w załączeniu.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o sprzedaży działki

Ogłoszenie o sprzedaży działki wydane zarządzeniem Wójta Gminy Odrzywół.

Zarządzenie nr 278.2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść dostępna w zakładce Prawo lokalne, Zarządzenia Wójta: https://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=928&x=70&y=96

artykuł nr 3

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Odrzywół

Wójt Gminy Odrzywół

 

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Odrzywół

 

W dniu 10 czerwca br. O godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole odbędą się warsztaty, celem których będzie wypracowanie i poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy  na lata 2022–2030.

 

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy

/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie terminu Sesji Rady Gminy Odrzywół

Uprzejmie informuję, że na wniosek grupy Radnych Rady Gminy Odrzywół oraz Wójta Gminy Odrzywół, XXVII Sesja Rady Gminy Odrzywół  zwołana na dzień 30.05.2022r. na godz. 1430  odbędzie się 30.05.2022r. o godz. 1600 .

Powyższa zmiana została podyktowana  zamiarem uczestnictwa Radnych, Wójta  i pracowników Urzędu Gminy w  pogrzebie długoletniego i  zasłużonego pracownika Urzędu Gminy  Św. Pamięci Jerzego Macierzyńskiego.

Porządek obrad nie ulega zmianie.

Uprzejmie prosimy o wyrozumienie i uszanowanie  woli wnioskodawców.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach Raportu o stanie Gminy Odrzywół za 2021 rok

Szanowni Państwo

w załączeniu przedkładam Raport o stanie Gminy Odrzywół za 2021 rok celem konsultacji.

Raport będzie przedmiotem debaty na Sesji Rady Gminy Odrzywół w dniu 30 maja 2022r.

Uwagi do Raportu można składać do Sekretariatu Urzędu Gminy, w terminie do dnia 27 maja 2022r. w godzinach pracy Urzędu, bądź na adres e-mail:sekretariat@odrzywol.eu lub sekretarz@odrzywol.eu

Wójt Gminy

/-/ Marian Kmieciak

Załączniki:
Treść raportuMB