artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Odrzywół za 2020 rok

Wójt Gminy Odrzywół w załączeniu przedkłada Raport o stanie Gminy Odrzywół za 2020 rok celem konsultacji.

Raport będzie przedmiotem debaty na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Uwagi do Raportu można składać do Sekretariatu Urzędu Gminy, w terminie do dnia 19 maja 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, bądź na adres e-mail:sekretariat@odrzywol.eu lub sekretarz@odrzywol.eu

 

Wójt Gminy

/-/ Marian Kmieciak

Załączniki:
Treść raportu718 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ
 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 177.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia  25 lutego 2021 r.  w dniu 10 marca 2021 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół - 10 000,00 zł
 2. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 20 000,00 zł

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057.)
 1. Rodzaj zadania: realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 30 000 zł.
  W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 40 000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.  Obowiązują NOWE DRUKI !!!
 4. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2021 r..
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2021 rok” do dnia 05.03.2021 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 09.03.2021 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.

Kryteria oceny:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową - max 5 pkt.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego - max 5 pkt .

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób  przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

4. Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania – max 5 pkt.

5. Doświadczenie w realizacji zadań tego typu innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków- max 5 pkt.

6. Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - max 5 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów - 30

Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Odrzywół w formie ogłoszenia.

Organ odstępuje od obowiązku wypełniania cz. III poz. 6 Oferty realizacji zadania publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany zachować wniesienie wkładu finansowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Wzór sprawozdania45 KB
Wzór oferty62 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA o wyborze oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020

W związku z przeprowadzonym zapytanie ofertowym na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Firmę Usługi Elektryczne – Dawid Abramczyk.

W/w  oferta uzyskała akceptację Wójta Gminy.

 

  Sekretarz Gminy

/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty cenowej na montaż i demontaż iluminacji świetlnych na okres Świąt Bożego Narodzenia w 2020r.:

 • przewieszki przez ulicę – 5 szt.
 • motywy świetlne na latarnie – 35

Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2020r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 14 00 w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 osobiście lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała