artykuł nr 1

Gmina prowadzi dodatkowy nabór wniosków na zakup węgla i eko- groszku

Uprzejmie  informujemy, że od 15 maja  b.r. gmina Odrzywół  prowadzi dodatkowy nabór wniosków na zakup węgla i eko-groszku. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023r. Dodatkowo zniesiony zostaje limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą , będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla. Możliwy jest także zakup węgla przez mieszkańców innych gmin , o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Gmina dysponuje węglem w ilości ok. 30 ton oraz eko-groszkiem w  ilości ok. 20 ton .

Cena zakupu 1 tony węgla lub eko-groszku to 1900 zł, którą to kwotę trzeba będzie wpłacić w Banku Spółdzielczym w Radomiu w Stałym Punkcie Kasowym mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Radomiu

nr konta 96 9147 0009 0000 7272 2001 0116.W cenie nabycia jest dowóz węgla na posesję.

Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do 31 lipca 2023r.Po tym terminie gmina sprzeda pozostały węgiel na wolnym rynku.

W sezonie grzewczym 2023/2024 gmina nie będzie już prowadzić sprzedaży węgla.

Po więcej informacji oraz składanie wniosków zapraszamy do Urzędu Gminy , pokój nr 9.

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, O NUMERZE EWIDENCYJNYM 309 ORAZ 295/3, OBRĘB LIPINY

Odrzywół, dnia  19.05.2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, O NUMERZE EWIDENCYJNYM 309 ORAZ 295/3, OBRĘB LIPINY

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021, poz. 2213 ze zm.) uprzejmie informuję, że :

 1. W dniu 19 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół przeprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, o numerze ewidencyjnym 309 oraz 295/3, obręb Lipiny dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00037517/8
 2. Do udziału w przetargu nikt nie przystąpił
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 134 004,81 zł. ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące cztery złote 81/100)
 4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak ofert
 5. Przetarg zostaje unieważniony z powodu braku ofert.
Załączniki:
Informacja o braku ofert214 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BETONOWYCH PRZĘSEŁ PŁOTU BETONOWEGO

Odrzywół, dn. 12.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BETONOWYCH PRZĘSEŁ

PŁOTU BETONOWEGO

Gmina Odrzywół ogłasza sprzedaż betonowych przęseł – płotu betonowego, którym jest ogrodzony plac targowy przy ul. Radomskiej w Odrzywole (dz. nr. 1961/1, 2054/1, 2055/8).

Łącznie do sprzedania jest 115 przęseł 3 płytowych. W części przęseł brakuje 75 płyt. Do kupującego należy zdemontowanie przęseł.

Oferty pisemne na całość przedmiotu sprzedaży można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, w godzinach pracy, w terminie do 26maja b.r. Oferta winna zawierać proponowana kwotę netto, do której zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowych informacji udziela Pan Dominik Tomczyk, te. 48 67 16 057 w. 53

Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

Załączniki:
zalacznik_nr_1.docx14 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI I KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH , SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU O ZASIĘGU GMINNYM , SKIEROWANYM PRZEDE WSZYSTKIM DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 345.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia  8 lutego 2023 r.  w dniu 18 kwietnia 2023 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2023 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
   ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 36 000,00zł
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół - 24 000,00 zł

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

artykuł nr 5

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipinach (dz. 309 oraz 295/3)

ROL.6840.2.1.2022/2023    Odrzywół, dnia 11.04.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK NR 309 ORAZ 295/3 POŁOŻONYCH W LIPINACH

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r poz.559 i 583,1005) oraz § 3 ust. 1, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213 )

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W LIPINACH, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ODRZYWÓŁ

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 142304_2, Odrzywół, w obrębie 0007 Lipiny, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00037517/8 .Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół.

Szczegóły w załączeniu.