artykuł nr 1

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2023-2025

Wójt Gminy Odrzywół  zaprasza mieszkańców gminy Odrzywół, instytucje oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Odrzywół na lata 2023-2025.

Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2023-2025

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Odrzywół i organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Odrzywół.
  2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 30 listopada 2022r. do dnia 14 grudnia 2022r.
  3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem załączonego formularza.
  4. Wypełnione formularze można składać:
    1. a) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
    2. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
    3. c) drogą elektroniczną na adres: info@odrzywol.ug.gov.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr 12, tel. (48) 6716057 wew. 53

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK NR 309 ORAZ 295/3 POŁOŻONYCH W LIPINACH

ROL.6840.2.2022 Odrzywół, dnia 30.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK NR 309 ORAZ 295/3 POŁOŻONYCH W LIPINACH

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r poz.559 i 583,1005) oraz § 3 ust. 1, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213 )

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W LIPINACH, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ODRZYWÓŁ

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej142304_2, Odrzywół, w obrębie 0007 Lipiny, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00037517/8 .Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół.

2. Powierzchnia nieruchomości:  Działki nr ewid. 309 o pow. 4240 m2 oraz 295/3 o pow. 4900 m2.

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki:
Ogłoszenie o sprzedażyMB
oferta187 KB
artykuł nr 3

Informacja o zamiarze zakupu węgla

Uprzejmie informujemy, że gmina Odrzywół zgodnie z ustawą sejmową przyjmuje zgłoszenia od uprawnionych mieszkańców gminy na dostawę węgla i groszku. Gmina będzie realizować dostawę w kilku etapach. Dostawy będą też realizowane w 2023r. Uprawnionymi do nabycia są gospodarstwa domowe, których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, których wnioski o dodatek są jeszcze sprawdzane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mogą warunkowo złożyć wniosek o zakup węgla pod warunkiem, że posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  i posiadają piec na węgiel lub groszek.

Właściciele domów mogą zamówić dostawę węgla do domu za opłatą 50 zł. Wnioski na zakup węgla można otrzymać w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i u sołtysów. Wniosek jest też umieszczony jako załącznik do niniejszej informacji. Osoby, których wnioski rozpatrzono pozytywnie dostaną z wyprzedzeniem informację o możliwości odbioru węgla z placu lub o jego dostawie na posesję. Cena zakupu 1 tony węgla(orzech) lub groszku to 2.000.00zł. , którą to kwotę trzeba będzie wpłacić w Banku Spółdzielczym w Radomiu w Stałym Punkcie Kasowym mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy lub przelewem na konta Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Radomiu nr konta 96 9147 0009 0000 7272 2001 0116

Szybkość realizacji dostawy zależy od możliwości pozyskania węgla w składach rządowych i od jego transportu do Odrzywołu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48/ 6716057

Z-ca Wójta

Andrzej Marszałek

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAKUPU W GMINIE ODRZYWÓŁ WĘGLA I EKO-GROSZKU PO PREFERENCYJNYCH CENACH

Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą sejmową przyjmuje zgłoszenia od uprawnionych mieszkańców Gminy na dostawę węgla i eko-groszku. Gmina będzie realizować dostawę w kilku etapach. Dostawy będą realizowane do końca 2022r. i w 2023r. Uprawnionymi do nabycia są gospodarstwa domowe, których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, których wnioski o dodatek są jeszcze sprawdzane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mogą warunkowo złożyć wniosek o zakup węgla pod warunkiem, że posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  i posiadają piec na węgiel lub eko-groszek.

Wnioski na zakup węgla można otrzymać w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i u sołtysów. Wniosek jest też umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, jako załącznik do niniejszej informacji.

Plac składowania węgla będzie przy ul. Tomaszowskiej 57. Wnioskodawcy, którzy nie posiadają własnego środka transportu, mogą zamówić dostawę węgla do domu za opłatą 50,00 zł. Osoby, których wnioski rozpatrzono pozytywnie dostaną z wyprzedzeniem informację o możliwości odbioru węgla z placu lub o jego dostawie na posesję. Cena zakupu 1 tony węgla(orzech) lub eko-groszku wynosi 2.000.00zł. Kwotę trzeba będzie wpłacić w Banku Spółdzielczym w Radomiu w Stałym Punkcie Kasowym mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy lub przelewem na konta Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Radomiu nr konta 96 9147 0009 0000 7272 2001 0116

Szybkość realizacji dostawy zależy od możliwości pozyskania węgla w składach rządowych i od jego transportu do Odrzywołu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48/ 6716057

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ Marian Kmieciak
 

Załączniki:
Wniosek na zakup węgla187 B
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze  zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 21.10.2022 r.  do 4.11.2022 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 , bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół

Marian Kmieciak

Załączniki:
Formularz konsultacji34 KB
Projekt Programu25 KB