artykuł nr 1

INFORMACJA o wynikach Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (konkurs powtórzony)

W wyniku konkursu (powtórzonego) przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, złożona przez Panią Agatę Wilczek oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, a przeprowadzona w  dniu 15.09.2023r. rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadane przez kandydatkę uprawnienia i kompetencje na w/w stanowisko.

Wójt Gminy Odrzywół zatwierdził wynik konkursu.

Umowa o pracę na pełny etat zgodnie z ustaleniami z kandydatką zostanie zawarta od dnia 1 grudnia 2023r.

 

Wójt

/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 2

INFORMACJA dt. Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (konkurs powtórzony)

W związku z ponownym ogłoszeniem Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Agatę Wilczek.

Oferta  spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o Konkursie na w/w stanowisko.

Kolejnym etapem Konkursu jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Po przeprowadzeniu w/w rozmowy, Komisja przedłoży stanowisko Wójtowi Gminy celem podjęcia  ostatecznej decyzji będącej przedmiotem Konkursu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Gapys

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Odrzywół informuje o ogłoszeniu naboru na stanowisko:

- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole ul. Warszawska 53

wymiar czasu pracy – pełny etat

planowany/proponowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku – 15 września 2023r.

powołanie na czas określony -  5 lat

1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, kultura, dziedzictwo narodowe, animacja kultury, zarządzanie kulturą, ekonomia, zarządzanie),

posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

2. Wymagania pożądane:

znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotek,

umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,

biegła obsługa komputera (WORD, POWER POINT),

kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista,

posiadanie prawa jazdy kat. B,

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Odrzywole oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

realizacja celów i zadań statutowych,

prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,

opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,

sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki,

ponoszenie odpowiedzialności za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,

zapewnienie oraz odpowiadanie za właściwą organizację pracy instytucji, kontakty z organem założycielskim oraz innymi instytucjami i organizacjami,

ustalanie szczegółowych zadań biblioteki opracowując roczne plany pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonania,

opracowywanie sprawozdań zbiorczych (opisowe, statystyczne) biblioteki i odpowiada za ich prawidłowość i ekspedycję,

wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników instytucji w tym:
1) określanie polityki kadrowej i płacowej biblioteki,
2) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,
3) podejmowanie innych niezbędnych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników:

odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, tj. bhp, ppoż, przed kradzieżą i zniszczeniem majątku biblioteki,

opracowywanie budżetu biblioteki oraz odpowiedzialność za jego realizację

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych  i kulturalnych społeczności gminy,

opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny jednostki,

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym oraz niepełnosprawnym;

prowadzi księgę inwentarzową i księgę ubytków wg obowiązujących przepisów,

tworzenie i udostępnianie komputerowej bazy danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficzny,

inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie propagowania czytelnictwa, pozyskiwania nowych czytelników zwłaszcza młodych,

podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej,

wykonywanie inne zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół;

praca zlokalizowana w pomieszczeniu na I piętrze budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na piętrze budynku;

bezpośredni kontakt z interesantami;

ścisła współpraca z innymi pracownikami;

stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

pracownik użytkuje w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

czas pracy – 1 etat,

zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat

Planowany termin rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku: 15.09.2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

życiorys zawodowy (CV) z aktualną fotografią – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e – mailem oraz datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

kwestionariusz osobowy – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

list motywacyjny – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

dokumenty poświadczające wykształcenie: kserokopie dyplomów, świadectw – poświadczone ( na każdej stronie) za zgodność z oryginałem przez kandydata,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata,

oświadczenie o niekaralności, tj. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie poświadczone ( na każdej stronie ) za zgodność z oryginałem przez kandydata,

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na pracownika (rekrutacja)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (w godzinach pracy Urzędu) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do dnia 12.09.2023 r., do godz. 1000. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniły wymagań formalnych będą odesłane lub odbierane osobiście przez kandydatów, a te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole, w BIP Urzędu Gminy w Odrzywole, a także na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ
 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI I KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU O ZASIĘGU GMINNYM, SKIEROWANYM PRZEDE WSZYSTKIM DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ ORAZ ORGANIZACJA ZAWODÓW
I IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 345.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia  8 lutego 2023 r. w dniu 8 września  2023 r. rozpatrzyła ofertę złożoną przez:

  1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
    ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół

ubiegającą się o dotację na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2023 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

  2. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 15 000,00zł

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

artykuł nr 5

Informacja dt. konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

Informacja dt. konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole