artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI FORD TRANSIT

O.A.150.31.2023  Odrzywół, dn. 13.11.2023

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

samochodu marki Ford Transit

  Wójt Gminy Odrzywół, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu  Ford Transit o numerze rejestracyjnym WPY 10837

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53   26-425 Odrzywół 

NIP 601-00-86-182

Strona internetowa: www.bip.odrzywol. akcessnet.net oraz www.odrzywol.eu

  1. Przedmiot przetargu:

1) marka i typ pojazdu: Ford Transit,

2) nr rejestracyjny: WPY 10837,

3) rok produkcji: 2011,

4) data pierwszej rejestracji: 14.03.2012 r.,

5) Nr VIN WF0SXXTTFSBM10154,

6) całkowity przebieg: 298 660 km,

7) rodzaj pojazdu: samochód osobowy

8) przeznaczenie pojazdu: przewóz osób niepełnosprawnych,

9) liczba miejsc: 9,

10) pojemność silnika: 2198,00 cm3,

11) moc: 92,00 kW,

12) badanie techniczne ważne do: 06.04.2024 r.

 

Szczegóły w załączeniu.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

 

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 25.10.2023 r.  do 8.11.2023 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 , bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Załączniki:
Formularz konsultacji34 KB
Projekt Programu24 KB
artykuł nr 3

INFORMACJA o wynikach Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (konkurs powtórzony)

W wyniku konkursu (powtórzonego) przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, złożona przez Panią Agatę Wilczek oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, a przeprowadzona w  dniu 15.09.2023r. rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadane przez kandydatkę uprawnienia i kompetencje na w/w stanowisko.

Wójt Gminy Odrzywół zatwierdził wynik konkursu.

Umowa o pracę na pełny etat zgodnie z ustaleniami z kandydatką zostanie zawarta od dnia 1 grudnia 2023r.

 

Wójt

/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 4

INFORMACJA dt. Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (konkurs powtórzony)

W związku z ponownym ogłoszeniem Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Agatę Wilczek.

Oferta  spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o Konkursie na w/w stanowisko.

Kolejnym etapem Konkursu jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Po przeprowadzeniu w/w rozmowy, Komisja przedłoży stanowisko Wójtowi Gminy celem podjęcia  ostatecznej decyzji będącej przedmiotem Konkursu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Gapys

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Odrzywół informuje o ogłoszeniu naboru na stanowisko:

- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole ul. Warszawska 53

wymiar czasu pracy – pełny etat

planowany/proponowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku – 15 września 2023r.

powołanie na czas określony -  5 lat

1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, kultura, dziedzictwo narodowe, animacja kultury, zarządzanie kulturą, ekonomia, zarządzanie),

posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

2. Wymagania pożądane:

znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotek,

umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,

biegła obsługa komputera (WORD, POWER POINT),

kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista,

posiadanie prawa jazdy kat. B,

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Odrzywole oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

realizacja celów i zadań statutowych,

prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,

opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,

sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki,

ponoszenie odpowiedzialności za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,

zapewnienie oraz odpowiadanie za właściwą organizację pracy instytucji, kontakty z organem założycielskim oraz innymi instytucjami i organizacjami,

ustalanie szczegółowych zadań biblioteki opracowując roczne plany pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonania,

opracowywanie sprawozdań zbiorczych (opisowe, statystyczne) biblioteki i odpowiada za ich prawidłowość i ekspedycję,

wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników instytucji w tym:
1) określanie polityki kadrowej i płacowej biblioteki,
2) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,
3) podejmowanie innych niezbędnych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników:

odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, tj. bhp, ppoż, przed kradzieżą i zniszczeniem majątku biblioteki,

opracowywanie budżetu biblioteki oraz odpowiedzialność za jego realizację

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych  i kulturalnych społeczności gminy,

opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny jednostki,

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym oraz niepełnosprawnym;

prowadzi księgę inwentarzową i księgę ubytków wg obowiązujących przepisów,

tworzenie i udostępnianie komputerowej bazy danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficzny,

inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie propagowania czytelnictwa, pozyskiwania nowych czytelników zwłaszcza młodych,

podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej,

wykonywanie inne zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół;

praca zlokalizowana w pomieszczeniu na I piętrze budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na piętrze budynku;

bezpośredni kontakt z interesantami;

ścisła współpraca z innymi pracownikami;

stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

pracownik użytkuje w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

czas pracy – 1 etat,

zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat

Planowany termin rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku: 15.09.2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

życiorys zawodowy (CV) z aktualną fotografią – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e – mailem oraz datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

kwestionariusz osobowy – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

list motywacyjny – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

dokumenty poświadczające wykształcenie: kserokopie dyplomów, świadectw – poświadczone ( na każdej stronie) za zgodność z oryginałem przez kandydata,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata,

oświadczenie o niekaralności, tj. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie poświadczone ( na każdej stronie ) za zgodność z oryginałem przez kandydata,

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na pracownika (rekrutacja)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (w godzinach pracy Urzędu) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do dnia 12.09.2023 r., do godz. 1000. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniły wymagań formalnych będą odesłane lub odbierane osobiście przez kandydatów, a te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole, w BIP Urzędu Gminy w Odrzywole, a także na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.