artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030

Szanowni Państwo. Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz UCHWAŁĄ  NR  XXII.171.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii

ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022-2030

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian
w zakresie przedmiotowego projektu.

1. Projekt Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022-2030 podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami gminy Odrzywół,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Odrzywół, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
 • z sąsiednimi gminami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2. Projekt Strategii Gminy Odrzywół na lata 2022-2030 podlega zaopiniowaniu przez:

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

3. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

w formie pisemnej poprzez:

 • formularz zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół – pok. Nr 14
 • Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@odrzywol.eu  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół lub dostarczyć do Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, pokój nr 14

w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

4 października br. o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole – OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE z liderami społeczności lokalnej,

30 września br. w godzinach 11.00 – 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole - DYŻUR KONSULTACYJNY,

14 października br.  w godzinach 14.00-16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole - DYŻUR KONSULTACYJNY.

w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 48/ 67 16 057 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.

4. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół, w serwisie internetowym Gminy Odrzywół  www.odrzywol.eu  oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół w godzinach pracy urzędu gminy pokój Nr 14.

5. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:

 1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Odrzywół,
 2. na stronie internetowej Gminy Odrzywół: www.odrzywol.eu
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół

6. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

7. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 25 października 2022 r. Nie przekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

8. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. 

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

O.A.150.22.1.2022   Odrzywół, dnia 09.09.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: O.A.150.22.2022

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia w sprawie sprzedaży wozu asenizacyjnego POMOT T 507/6.

 

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego było ogłoszenie o sprzedaży wozu asenizacyjnego POMOT T 507/6. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegającej odrzuceniu.

 

  W związku z powyższym Sprzedający unieważnia postępowanie w sprawie sprzedaży wozu asenizacyjnego POMOT T 507/6.

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu184 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WOZU ASENIZACYJNEGO

O.A.150.22.2022   Odrzywół, dn. 19.08.2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WOZU ASENIZACYJNEGO

Wójt Gminy Odrzywół, informuje o ogłoszeniu powtórzonego pisemnego przetargu na sprzedaż  wozu asenizacyjnego POMOT T 507/6

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Odrzywół                             ul. Warszawska 53   26-425 Odrzywół   NIP 601-00-86-182

Strona internetowa: www.bip.odrzywol. akcessnet.net oraz www.odrzywol.eu

2. Przedmiot przetargu:

 • marka i typ pojazdu: wóz asenizacyjny POMOT T 507/6
 • rok produkcji:
 • masa własna: 1500 kg
 • dopuszczalna ładowność 5000 kg
 • największy dopuszczalny nacisk osi 49 kN
 • światła przednie: pozycyjne, światła tylne: pozycyjne, hamowania, kierunku jazdy.

Wóz asenizacyjny bez wałka przekaźnika mocy, rozlewacza precyzyjnego, stopki podporowej.

3. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 12 000 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy zł  netto)         Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół „Oferta na zakup wozu asenizacyjnego POMOT T 507/6”

Szczegóły w załączeniu.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO w sprawie sprzedaży samochodu

O.A.150.18.3.2022                                                               Odrzywół, dnia18.08.2022r. 

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: O.A.150.18.2022

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia w sprawie sprzedaży samochodu Volkswagen T4 Kombi 1.9TD o numerze rejestracyjnym WPY J977.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego było ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkswagen T4 KOMBI 1.9TD o numerze rejestracyjnym WPY J977. W przedmiotowym postępowaniu oferent numer 1, 2, 3 wycofali swoje oferty.

 

  W związku z powyższym Sprzedający unieważnia postępowanie w sprawie sprzedaży samochodu marki Volkswagen T4 Kombi 1.9 TD o numerze rejestracyjnym WPY J977.

Załączniki:
zawiadomienie o unieważnieniu194 KB
artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU OFERTY

Odrzywół, dnia 16.08.2022 r.

O.A.150.18.2.2022

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYBORU OFERTY

w pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu marki Volkswagen T4 Kombi 1.9TD,
nr. rejestracyjny WPY J977, rok produkcji 2001

Sprzedający: Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53,   26-425 Odrzywół

NIP 6010086182, REGON 670223853

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Tryb wyboru kupującego: pisemny przetarg

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Zawiadamia, że w związku z wycofaniem oferty w pisemnym przetargu przez oferenta Pana Leszka Chodkiewicza, ul. K. Pułaskiego 2 m 1, 18-300 Zambrów, którego oferta została wybrana pismem z dnia 08.08.2022 r., znak sprawy O.A.150.18.1.2022, w wyniku ponownego badania
i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:

 Oktotechnika Sp. z o.o.

Robert Łyczek

ul. Zagórska 43 lok. 44 25-339 Kielce

 

Oferta wyżej wymieniona spełnia wszystkie warunki Sprzedającego oraz jest zgodna z warunkami pisemnego przetargu.

Załączniki:
zawiadomienie o zmianie oferty431 KB