artykuł nr 1

Rejestr Działalności Regulowanej

 

Zgodnie z art. 9b ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół. Obowiązek ten wynika z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 
Do wniosku przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł– za wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do Załącznika części I ust.36 pkt.9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,  (opłata nie dotyczy przedsiębiorcy, który na dzień 1 stycznia 2012r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości);
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Termin załatwienia sprawy
- 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest poniżej.

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku.
 
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest poniżej.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za  zmianę wpisu do rejestru w wysokości 25,00 zł, (tj. 50 % stawki określonej od wpisu) – za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem stosownie do Załącznika części I ust.37 pkt.9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł -  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 
Termin załatwiania sprawy
Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru.
 
Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie wpisu  z rejestru.
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru powinien zawierać:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. nr rejestrowy (nr wpisu)
Opłata skarbowa:
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17zł, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.