artykuł nr 1

Informacja o naborze kandydatów na ławników

Informacja o naborze kandydatów na ławników

  Uprzej­mie in­for­mu­je­my wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych miesz­kań­ców Gminy Odrzywół, że w dniu 31 grud­nia 2023 r. upły­wa ka­den­cja ław­ni­ków wy­bra­nych na kadencję 2020-2023.

W związ­ku z po­wyż­szym, zgod­nie z usta­wą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustro­ju sądów po­wszech­nych (Dz. U. z 2023r. poz.2017 ze zm.) oraz Roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 9 czerw­ca  2011 r. w spra­wie spo­so­bu po­stę­po­wa­nia  z do­ku­men­ta­mi zło­żo­ny­mi radom gmin przy zgła­sza­niu kan­dy­da­tów na ław­ni­ków oraz wzoru karty zgło­sze­nia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Gminy Odrzywół najpóźniej do października bie­żą­ce­go roku do­ko­na wy­bo­ru ław­ni­ków na lata 2024-2027.

Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu pismem Nr Adm-0150-2/23 z dnia 18 kwietnia 2023 roku podał informację, że Rada Gminy Odrzywół na kadencję 2024-2027 będzie wybierać 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich.

TER­MIN ZGŁA­SZA­NIA KAN­DY­DA­TÓW UPŁY­WA 30 czerw­ca 2023 roku

Ław­ni­kiem może być wy­bra­ny ten, kto:

 1. Po­sia­da oby­wa­tel­stwo pol­skie i ko­rzy­sta z pełni praw cy­wil­nych i oby­wa­tel­skich;
 2. Jest nie­ska­zi­tel­ne­go cha­rak­te­ru;
 3. Ukoń­czył 30 lat;
 4. Jest za­trud­nio­ny, pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą lub miesz­ka w miej­scu kan­dy­do­wa­nia co naj­mniej od roku;
 5. Nie prze­kro­czył 70 lat;
 6. Jest zdol­ny, ze wzglę­du na stan zdro­wia, do peł­nie­nia obo­wiąz­ków ław­ni­ka;
 7. Po­sia­da co naj­mniej wy­kształ­ce­nie śred­nie lub śred­nie bran­żo­we.

Ław­ni­ka­mi nie mogą być:

 1. Osoby za­trud­nio­ne w są­dach po­wszech­nych i in­nych są­dach oraz w pro­ku­ra­tu­rze;
 2. Osoby wcho­dzą­ce w skład or­ga­nów, od któ­rych orze­cze­nia można żądać skie­ro­wa­nia spra­wy na drogę po­stę­po­wa­nia są­do­we­go;
 3. Funk­cjo­na­riu­sze Po­li­cji oraz inne osoby zaj­mu­ją­ce sta­no­wi­ska zwią­za­ne ze ści­ga­niem prze­stępstw i wy­kro­czeń;
 4. Ad­wo­ka­ci i apli­kan­ci ad­wo­kac­cy;
 5. Radcy praw­ni i apli­kan­ci rad­cow­scy;
 6. Duchowni;
 7. Żoł­nie­rze w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej;
 8. Funk­cjo­na­riu­sze Służ­by Wię­zien­nej
 9. Radni gminy, po­wia­tu i wo­je­wódz­twa.

Nie można być ław­ni­kiem jed­no­cze­śnie w wię­cej niż jed­nym są­dzie.

Kan­dy­da­tów na ław­ni­ków mogą zgła­sza­ć radom gmin pre­ze­si  wła­ści­wych sądów,

sto­wa­rzy­sze­nia, inne or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne i za­wo­do­we za­re­je­stro­wa­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa (z wy­łą­cze­niem par­tii po­li­tycz­nych) oraz co naj­mniej 50 oby­wa­te­li  ma­ją­cych czyn­ne prawo wy­bor­cze, za­miesz­ku­ją­cych stale na te­re­nie gminy do­ko­nu­ją­ce wy­bo­ru,  w ter­mi­nie do dnia 30 czerw­ca 2023 r.

Pro­ce­du­rę wy­bo­ru ław­ni­ków, szcze­gó­ło­wy tryb zgła­sza­nia radom gmin kan­dy­da­tów na ław­ni­ków oraz wzór karty zgło­sze­nia, okre­śla usta­wa - Prawo o ustro­ju sądów po­wszech­nych (roz­dział 7) oraz Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 9 czerw­ca  2011 r. w spra­wie spo­so­bu po­stę­po­wa­nia z do­ku­men­ta­mi zło­żo­ny­mi radom gmin przy zgła­sza­niu kan­dy­da­tów na ław­ni­ków oraz wzoru karty zgło­sze­nia.

ZGŁA­SZA­NIE KAN­DY­DA­TÓW PRZEZ MIESZ­KAŃ­CÓW GMINY


Zgło­sze­nia kan­dy­da­ta na ław­ni­ka do­ko­nanego na kar­cie zgło­sze­nia przez obywateli do­łą­cza się również listę osób za­wie­ra­ją­cą imię (imio­na), na­zwi­sko, numer ewi­den­cyj­ny PESEL, miej­sce sta­łe­go za­miesz­ka­nia i wła­sno­ręcz­ny pod­pis każ­dej z pięć­dzie­się­ciu osób zgła­sza­ją­cych kan­dy­da­ta. Osobą upraw­nio­ną do skła­da­nia wy­ja­śnień w spra­wie zgło­sze­nia kan­dy­da­ta na ław­ni­ka przez oby­wa­te­li jest osoba, któ­rej na­zwi­sko zo­sta­ło umiesz­czo­ne jako pierw­sze na li­ście.

Wzór karty zgło­sze­nia można otrzy­mać w Urzę­dzie Gminy w Odrzywole, pokój Nr 19. Karta zgło­sze­nia do­stęp­na jest rów­nież na stro­nie in­ter­ne­to­wej gminy www.?odrzywol.eu

Do zgło­sze­nia kan­dy­data na ław­ni­ka dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. 2 ak­tu­al­ne zdję­cia, zgod­ne z wy­ma­ga­nia­mi sto­so­wa­ny­mi przy skła­da­niu wnio­sku o  wydanie do­wo­du oso­bi­ste­go,
 2. In­for­ma­cję z Kra­jo­we­go Re­je­stru Kar­ne­go dotyczącą zgłaszanej osoby,
 3. Oświad­cze­nie kan­dy­da­ta , że nie jest pro­wa­dzo­ne prze­ciw­ko niemu po­stę­po­wa­nie o prze­stęp­stwo ści­ga­ne z oskar­że­nia pu­blicz­ne­go lub prze­stęp­stwo skar­bo­we,
 4. Oświad­cze­nie kan­dy­da­ta, że nie jest lub nie był po­zba­wio­ny wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, a także, że wła­dza ro­dzi­ciel­ska nie zo­sta­ła mu  ogra­ni­czo­na  ani za­wie­szo­na,
 5. Za­świad­cze­nie le­kar­skie o sta­nie zdro­wia kan­dy­da­ta, wy­sta­wio­ne przez le­ka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej, stwier­dza­ją­ce brak prze­ciw­ska­zań do wy­ko­ny­wa­nia funk­cji ław­ni­ka.

Dokumenty wymienione w pkt. 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Na­to­miast odpis z Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go albo odpis lub za­świad­cze­nie po­twier­dza­ją­ce wpis or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej lub za­wo­do­wej do wła­ści­we­go re­je­stru lub ewi­den­cji po­win­ny mieć datę nie wcze­śniej­szą niż trzy mie­sią­ce przed dniem zgło­sze­nia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę 50 osób popierających kandydata zawierającą imię/imiona , nazwisko, nr ewidencyjny Pesel, adres miejsca stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kosz­ty opła­ty za wy­da­nie in­for­ma­cji z Kra­jo­we­go Re­je­stru Kar­ne­go oraz ak­tu­al­ne­go  od­pi­su z Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go albo od­pi­su lub za­świad­cze­nia in­ne­go wła­ści­we­go re­je­stru lub ewi­den­cji po­no­si Skarb Pań­stwa.
Opła­ty za ba­da­nia le­kar­skie i za wy­sta­wie­nie za­świad­cze­nia le­kar­skie­go po­no­si kan­dy­dat na ław­ni­ka.

Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Gminy po 30 czerwca 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty na­le­ży skła­dać w sekretariacie (pokój nr 14) Urzę­du Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, w terminie do dnia 30 czerw­ca 2023 roku, do godz. 14:00.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy – pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 48/ 67 16 036


Za­łącz­ni­ki do po­bra­nia:
•  karta zgło­sze­nia
•  lista osób po­pie­ra­ją­cych kan­dy­da­ta na ław­ni­ka