artykuł nr 1

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie

1. Spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

2. Prowadzenie zadań z zakresu Spraw Obywatelskich, a w szczególności:

 1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 2. postępowań cywilnych i karnych, w tym:
 3. ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 4. wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
 5. przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
 6. udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia gzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
 7. przyjmowania obwieszczeń,
 8. zgromadzeń,
 9. zbiórek publicznych.

3. Prowadzenie zadań z zakresu Spraw Wojskowych , a w szczególności dotyczące:

 1. współdziałania z organami wojskowymi,
 2. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 3. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 4. przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

4. Prowadzenie archiwum zakładowego