artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.

artykuł nr 2

SprawozdanieSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

1. Przebieg procesu konsultacji
 
W dniach do 25 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Projekt udostępniony był:
a)   na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
b)   na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
Konsultacje zostały przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
 
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
 
Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza konsultacji  na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół, 
faxem:  (48) 671-63-50 bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze wniosków - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczościdla małych przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 25 października 2011  do 7 listopada 2011 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-63-50 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

artykuł nr 5

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób
 
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
 
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.