Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZP.6733.1.2021

Wójt Gminy Odrzywół, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. 256) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w ulicy Tomaszowskiej w Odrzywole, w gminie Odrzywół, działki nr ewid. 174, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 2696,...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 10:39

2. Opinie RIO

Opinia o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy w Odrzywole w Wieloletn...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 08:55

3. Rok 2021

Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 12:15

4. Ogłoszenia/aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kul...

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021 Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: Organizacje pozarządowe, Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057.) Rodzaj zadania: realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół po...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 08:02

5. 2021

Obwieszczenie ZP.6733.8.2020

ZP.6733.8.2020 Odrzywół, dnia 08.02.2021 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Na podstawie art. 98 § 1, art. 101 § 1 i 3, art. 103 oraz art. 123 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z odmowną decyzją uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawiam zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji po...

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 10:36

6. Rok 2021

Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Odrzywół

OŚ.6020.1.2021 Odrzywół, dnia 01.02.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Odrzywół Zamawiający: GMINA ODRZYWÓŁ ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół NIP: 6010086182 REGON: 670223853 Procedura rozpatrywania ofert: Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego — art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.) — zwanej dalej „ustawą”...

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 08:26

7. Rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 w załączeniu

Utworzony: 2021-01-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 13:47

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Plan Pracy Komisji na 2021 rok

Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2022 rok. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy - w zależności od potrzeb Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. Realizacja innych spraw wynikających z zakresu pracy Komisji.

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:23

9. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2021 ROK

I KWARTAŁ 2021 ROKU Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych (SP ZOZ, GOPS, GBP, ŚDS, GMINNY KLUB DZIECIĘCY MALUCH PLUS, DZIENNY DOM SENIOR+) za 2020 rok. Informacja o funkcjonowaniu i potrzebach Świetlic wiejskich w Gminie Odrzywół. II KWARTAŁ 2021 ROKU Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Imprezy kulturalno - sportowe na terenie Gminy III KWARTAŁ 2021 ROKU Realizacja pomocy stypendialn...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:19

10. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA ...

Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności Komisji. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Odrzywół w 2021 roku. Informacje na temat funkcjonowania składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2020 rok. Opiniowanie planowanych inwestycji na 2021 rok. Inne sprawy wynikające z zakresu działań Komisji. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2022 rok. Opracowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:16

11. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2021 ROK

Zaopiniowanie projektu WPF i projektu budżetu na 2022 rok Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2020 rok. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku. Opiniowanie Uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań przez Gminę. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie Gminy na 2020 r. Ocena realizacji inwestycji gminnych. Realizacja bieżących spraw zleconych przez Radę Gminy. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2022 rok Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:13

12. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2021 ROK Rozpatrzenie Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok Kontrola naliczania podatku od nieruchomości z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola stanu jakości dróg na terenie Gminy Odrzywół - kwiecień - maj 2020 rok. Kontrola placów zabaw i mini boisk sportowych Kontrola pobierania opłaty targowej Kontrola windykacja zaległości ...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:08

13. Plan pracy

Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2021 rok

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:07

14. Budżet na 2021 rok

Uchwała Budżetowa na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:05

15. Sesja XVIII

Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2020 roku

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:02

16. Sesja XVII

Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2020 roku

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:48

17. Kierownik Klubu Maluch

Oświadczenie majątkowe na dzień zatrudnienia - Maria Niemirska

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:31

18. Kierownik Klubu Maluch

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Maria Niemirska

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:28

19. 2021

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wy...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293) zawiadamiam, iż w dniu 19.01.2021 r. na wniosek Gminy Odrzywół wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W ULICY TOMASZOWSKIEJ W ODRZYWOLE, W GMIN...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 14:10

20. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wy...

ZP.6733.1.2021 Odrzywół, dnia 21.01.2021 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293) zawiadamiam, iż w dniu 19.01.2021 r. na wniosek Gminy Odrzywół wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIK...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 13:51