Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. ZP.6220.4.2021 z dn. 20.01....

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 2052, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Odrzywół zawiadamia strony postępowania o braku możliwości załatwie...

Utworzony: 2022-01-20 | Zmodyfikowany: 2022-01-20 15:19

2. Rok 2022

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Badulki

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Badulki

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 14:58

3. Rok 2022

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Badulki

Odrzywół, dnia 04.01.2022r. ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Badulki Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 2022/BZP 00003161/01 z dnia 2...

Utworzony: 2022-01-04 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 14:56

4. Rok 2022

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie ...

IT-2710.03.2022 Odrzywół, dnia 14.01.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. 2. Przedmiot zamówienia: Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Odrzywół. 3. Oferta cenowa powinna zawierać: zryczałtowany koszt 1 roboczogodziny obejmującej wszelkie koszty i narzuty; koszt 1 roboczogodziny samochodu specjalnego z podnośnikiem; koszt 1 roboczogodziny innego sprzętu (koparki, dźwigu). 4. Warunki ...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 15:17

5. Rok 2022

Zakup zestawu do odbioru ścieków

Odrzywół, dnia 14.01.2022r. ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Zakup zestawu do odbioru ścieków Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00019833/01 z dnia 2022-01-14 Adres URL postępowan...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 15:02

6. Rejestr umów

Rejestr umów zawartych w 2022 roku

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 08:03

7. 2022

Obwieszczenie ZP.6733.3.1.2021

Wójt Gminy Odrzywół, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. 735) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2021 z dnia 22.09.2021r. znak sprawy ZP.6733.3.2021 polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz ze słupową stacją transformatorową w miejsc...

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-05 09:09

8. Rok 2021

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na te...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Odrzywół Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr 2021/BZP 002826...

Utworzony: 2021-11-24 | Zmodyfikowany: 2022-01-04 08:38

9. Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 1 w załączeniu

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 15:00

10. Rok 2021

Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00339628/01 z dnia 2021-12-30 na zadanie pn.: Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Utworzony: 2021-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-12-30 15:20

11. Opinie RIO

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały budżetowej na 202...

Utworzony: 2021-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 08:35

12. Opinie RIO

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały o wieloletniej pr...

Utworzony: 2021-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 08:34

13. Rok 2021

Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odr...

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 i 1598) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Zamawiającego: Gmina Odrzywół REGON: 670223853 NIP: 6010086182 Miejscowość Odrzywół Adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 Strona internetowa: www.odrzywol.eu Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessn...

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-27 12:08

14. 2021

Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6220.4.2021

ZP.6220.4.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej „KPA” (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, dalej ustawa „OOŚ” (tekst jednolity: D...

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-23 11:11

15. Rok 2021

Zarządzenie Nr 230.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie w...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:35

16. Rok 2021

Zarządzenie Nr 229.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie w...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:33

17. Rok 2021

Zarządzenie Nr 228.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie w...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:30

18. Rok 2021

Zarządzenie Nr 227.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie o...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:29

19. Rok 2021

Zarządzenie Nr 226.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie o...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:28

20. Rok 2021

Zarządzenie Nr 225.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 09:25