główna zawartość
artykuł nr 56

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację Dożynek Gminy Odrzywół, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015r. w Myślakowicach w godz. 1400 – 2300 .
Zakres zlecenia obejmuje:
 1. Zabezpieczenie sceny o wym. co najmniej 9x7 m.
 2. Zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z alternatywnym zasilaniem prądu.
 3. Zabezpieczenie oferty muzycznej
  • zespołu disco-polo
  • zespołu coverowy
  • kabaretu
Oferty z podaniem ceny oraz nazw wykonawców prosimy składać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zamówienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w godzinach pracy.

 

artykuł nr 57

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością złożenia wniosku o pomoc finansową na usuwanie azbestu w naszej gminie nie przyjmujemy już zgłoszeń na 2015r.
Właściciele wyrobów azbestowych mogą zgłaszać się do udziału w programie na 2016r.

artykuł nr 58

Ogłoszenie w sprawie zbiórki popiołu

W dniu 16 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Odrzywół zostanie przeprowadzona posezonowa zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Odpady odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze.
Popiół, zapakowany w worki, należy wystawić przed swoją posesję w dniu odbioru.
Odbiór odbywać się będzie od godz. 700

 

artykuł nr 59

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
 
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
 
 1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie 07-21.04.2015 r. w formie:
  • pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji (załącznik).
   Uwagi i wnioski wniesione po w/w terminie nie będą uwzględnione.
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 będzie dostępny:
 3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół
  • elektronicznie na adres: pstankowska@odrzywol.eu
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
  • faxem: (48) 671-60-57 w.30
 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Odrzywół.
 5. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy  odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronach: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net  oraz wywieszone  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

 

Załączniki:
Projekt strategii MB
formularz konsultacji 15 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Odrzywół
informuje o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego:
Marka: FIAT
Model: BRAVA 1,6 KAT
Rok produkcji: 1998
Minimalna cena zakupu: 1500,00 zł brutto
Ofertę cenową zakupu należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 06.03.2015r. do godz. 12,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu Fiat Brava 1,6 KAT”
Oferta powinna zawierać:
1.   Imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, adres lub siedzibę oferenta,
2.   Oferowaną cenę zakupu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2015r. o godz. 12.30 .
Oględzin samochodu można dokonać na parkingu przy Urzędzie Gminy w Odrzywole w godzinach pracy Urzędu j tj. od 8,00-15,00.
 
Osoba do kontaktu: Monika Waśkiewicz tel. 48 6716057 w 53