główna zawartość
artykuł nr 56

Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty gospodarcze posiadające niezbędne zezwolenia na składanie wstępnych ofert współpracy w zakresie:
 1. Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Odrzywole. Składowisko wybudowane w 1991r. dla odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, zgodnie z postanowieniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami winno być zamknięte i zrekultywowane. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla gminy Odrzywół jest zgodnie z w/w Planem Instalacja w Radomiu. Składowisko nie posiada już aktualnych zezwoleń na składowanie odpadów. Na składowisku jest na bieżąco prowadzony nadzór i badania gazów i wód podziemnych. Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.51. Oferta jest aktualna do 30 czerwca 2015 r.
 2. Zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Oczyszczalnia przyjmuje 150m3 /dobę ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń. Osad z oczyszczalni nadaje się do rolniczego wykorzystania. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Godziński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.53.
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 

artykuł nr 57

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację Dożynek Gminy Odrzywół, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015r. w Myślakowicach w godz. 1400 – 2300 .
Zakres zlecenia obejmuje:
 1. Zabezpieczenie sceny o wym. co najmniej 9x7 m.
 2. Zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z alternatywnym zasilaniem prądu.
 3. Zabezpieczenie oferty muzycznej
  • zespołu disco-polo
  • zespołu coverowy
  • kabaretu
Oferty z podaniem ceny oraz nazw wykonawców prosimy składać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zamówienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w godzinach pracy.

 

artykuł nr 58

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością złożenia wniosku o pomoc finansową na usuwanie azbestu w naszej gminie nie przyjmujemy już zgłoszeń na 2015r.
Właściciele wyrobów azbestowych mogą zgłaszać się do udziału w programie na 2016r.

artykuł nr 59

Ogłoszenie w sprawie zbiórki popiołu

W dniu 16 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Odrzywół zostanie przeprowadzona posezonowa zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Odpady odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze.
Popiół, zapakowany w worki, należy wystawić przed swoją posesję w dniu odbioru.
Odbiór odbywać się będzie od godz. 700

 

artykuł nr 60

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
 
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
 
 1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie 07-21.04.2015 r. w formie:
  • pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji (załącznik).
   Uwagi i wnioski wniesione po w/w terminie nie będą uwzględnione.
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 będzie dostępny:
 3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół
  • elektronicznie na adres: pstankowska@odrzywol.eu
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
  • faxem: (48) 671-60-57 w.30
 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Odrzywół.
 5. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy  odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronach: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net  oraz wywieszone  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

 

Załączniki:
Projekt strategii MB
formularz konsultacji 15 KB