główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół (umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) I Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie wyż...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 15:01

2. Sesja IX

Uchwały IX Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 14:18

3. Ogłoszenia/aktualności

Obwieszczenie

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 13:56

4. Ogłoszenia/aktualności

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Projekt programu wraz z...

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 13:41

5. Wykaz adresów e-mail

Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół

Wójt Kmieciak Marian mkmieciak@odrzywol.eu Sekretarz Pogorzała Genowefa gpogorzala@odrzywol.eu Skarbnik Wasilewska Małgorzata skarbnik@odrzywol.eu Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Skowron Anna Dobrodziej Anna askowron@odrzywol.eu adobrodziej@odrzywol.eu Windykacja Podatkowa Bielska Barbara bbielska@odrzywol.eu Przetargi, Inwestycje i Fundusze Strukturalne Matuszczak Marek Czernicka Ewa mmatuszczak@odrzywol.eu eczernicka@odrzywol.eu Wymiar Podatków Chałubińska M...

Utworzony: 2008-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 07:35

6. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Odrzywół Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat przysuski Kod 26-425 Miejscowość Odrzywół, ul. Warszawska 53 Kontakt tel. +48 (48) 671-60-57, 671-60-36 tel/fax: (48) 671-63-50 e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl e-mail: sekretariat@odrzywol.eu Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy Radom 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 NIP 798-12-59-102 - Urząd Gminy w Odrzywole 6010086182 - Gmina Odrzywół Adres skrytki ePUAP /6c3i55bbnc/skrytkaESP Wójt mgr Marian Kmieciak tel. (48) 67...

Utworzony: 2003-06-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 07:33

7. Rejestr podmiotów odbierających odpady

Rejestr podmiotów odbierających odpady

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych za...

Utworzony: 2013-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:16

8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiąza...

Utworzony: 2018-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:12

9. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na teren...

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. z domków letniskowych lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: KONSORCJUM firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów...

Utworzony: 2018-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:08

10. Opłaty

Informacja o opłatach

W okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2019r. na terenie Gminy Odrzywół obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi W przypadku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Rada Gminy Odrzywół uchwaliła miesięczną stawkę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną względem liczby mieszkańców: 1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób...

Utworzony: 2013-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:07

11. Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZ...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:05

12. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2019

Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Odrzywół. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz, tel. 600 558 954 Wersję papierową harmonogramu można pobrać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Odrzywole, w pok. nr 12. Poniżej umieszczamy harm...

Utworzony: 2017-01-12 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:01

13. Akty prawne

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Akty prawne Nr aktu Ustawy Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity). (Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579.) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z ...

Utworzony: 2018-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 11:00

14. Ogłoszenia/aktualności

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 08:57

15. Rok 2019

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie

Znak sprawy: IT-2710.25.2019 Odrzywół, 30.09.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn.: „Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie”. (zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie. I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykon...

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 13:08

16. VIII kadencja

IX sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 08:37

17. Ogłoszenia/aktualności

Zaproszenie do negocjacji na usługi medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej w gminie ...

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty świadczące usługi medyczne do udziału w negocjacjach dotyczących świadczenia dla mieszkańców gminy Odrzywół usług medycznych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), świadczonych na podstawie umowy - kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi byłyby świadczone w budynku obecnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 55, począwszy od 1 stycznia 2020 r. W szczególności Wójt Gminy oczekuje następując...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 14:49

18. Obwieszczenia/Postanowienia

POSTANOWIENIE NR 155/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 18 września 2019 ...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 15:27

19. Obwieszczenia/Postanowienia

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o zar...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 12:21

20. Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publiczne...

ZARZĄDZENIE NR 56.2019 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 2 września 2019 roku w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r...

Utworzony: 2019-09-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 16:27