główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr 528965-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 15:04

2. Rok 2019

Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebez...

Znak sprawy: IT-6710.06.2019 Odrzywół, dnia 20.03.2019 r. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół.” (zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8). Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów ...

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:45

3. Sesja IV

Uchwały IV Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r.

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 08:41

4. Rok 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budy...

Odrzywół, dnia 13.03.2019 r. IT-6710.05.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. ...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 14:14

5. Rok 2019

Decyzja ZP.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 17:45

6. Rok 2019

Decyzja 1/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 17:43

7. Ogłoszenia/aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG...

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20.2019 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2019 r. w dniu 8 marca 2019 r. rozpatrzyła oferty złożone przez: Klub Sportowy „BLASK Odrzywół” ul. Warszawska 64, 26-425 Odrzywół Klub Sportowy Wysokin, Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół ubiegające się o dotację na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Wysokość przyznanej dotacji wynosi: Klub Sportowy „BLASK Odrzywół” ul. Warszawsk...

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 17:32

8. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu ...

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 09:43

9. Rok 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budy...

Znak sprawy: IT-6710.05.2019 Odrzywół, dnia 28.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej.” (zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8). Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztory...

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-08 12:45

10. Rok 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dzien...

Znak sprawy: IT-6710.04.2019 Odrzywół, dnia 28.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół.” (zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysow...

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-04 08:27

11. Ogłoszenia/aktualności

Obwieszczenie SKO w Radomiu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kamien...

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:44

12. Plany, Programy i Strategie

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Na...

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:39

13. Plan pracy

Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:34

14. Budżet na 2019 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:33

15. Sesja III

Uchwały III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:32

16. Wnioski, zapytania i interpelacje

Zapytanie Pana Jacka Koryckiego dotyczące drogi Jelonek - Nieznamierowice

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:36

17. Wnioski, zapytania i interpelacje

Zapytanie Pana Jacka Koryckiego dotyczące drogi do miejscowości Kłonna-Kolonia

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:31

18. Wnioski, zapytania i interpelacje

Zapytanie Pana Sławomira Gajewskiego Radnego Gminy Odrzywół nr SG-Nr 2/2019

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:19

19. Ogłoszenia/aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kul...

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 r. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: Organizacje pozarządowe, Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Rodzaj zadania realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mł...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 10:55

20. Ogłoszenia/aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transmisyjnej wraz z ...

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 07:36