główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Odrzywół dnia 14.08.2020 r. IT-2710.16.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057...

Utworzony: 2020-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-14 11:59

2. 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6733.7.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293) zawiadamiam, iż w dniu 06.08.2020 r. na wniosek Gminy Odrzywół za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Jaśki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE ODRZYWÓŁ ORAZ OBRĘBIE KŁONNA, W GMINIE OD...

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 08:56

3. 2020

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 5/2020

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 08:54

4. 2020

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 4/2020

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 08:52

5. 2020

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2/2020

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 12:22

6. Rok 2020

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolny...

Odrzywół, dnia 10.08.2020 r. IT-2710.20.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2020-2021” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel....

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 12:52

7. Rok 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 564011-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 12:33

8. Rok 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Nr sprawy: IT – 2710.16.2020 Odrzywół, dnia 06.08.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 12:31

9. Rok 2020

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolny...

Odrzywół, 24.07.2020 IT-2710.20.2020 Zaproszenie na zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2020-2021” Zamawiający: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26 – 425 Odrzywół Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w za...

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 11:55

10. 2020

Obwieszczenie ZP.6220.2.2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 12:09

11. 2020

Obwieszczenie ZP.6733.5.2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 08:07

12. 2020

Obwieszczenie ZP.6733.4.2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 08:04

13. 2020

Obwieszczenie ZP.6733.3.2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 08:01

14. 2020

Obwieszczenie ZP.6733.2.2020

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 07:59

15. Rok 2020

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie Odrzywół

IT.6030.2.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół, 26 – 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 tel. (48) 67 16 057 ; tel/fax: (48) 671-63-50 Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe Liczba złożonych ofert: 7 Kryteria wyboru ofert: cena 100 % W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr:...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 07:48

16. 2020

Obwieszczenie ZP.6733.4.2020

ZP.6733.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293) zawiadamiam, iż w dniu 27.07.2020 r. na wniosek Gminy Odrzywół za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Adamczyka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ROZBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ OŚ...

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 07:47

17. Rok 2020

Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi psami

Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejsza oferta złożona w w/w postępowaniu przekracza środki zarezerwowane w budżecie gminy. W związku z powyższym unieważniamy postępowanie w tej sprawie .

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 10:51

18. Rok 2020

Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi psami

Odrzywół, dnia 21.07.2020 r. ROL.6140.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. Przedmiot zamówienia: Wyłapywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpańskich psów z terenu Gminy Odrzywół w terminie do 24 godzin od daty telefonicznego zlecenia i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Transport wyłapanych psów do tego celu przystosowanymi i posiadając...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 07:21

19. VIII Kadencja

Protokół z XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.01.2020 r.

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 10:30

20. VIII Kadencja

Protokół z XIII sesji (I nadzwyczajnej) Rady Gminy Odrzywół z dnia 10.02.2020 r.

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 13:55