główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Klauzula dot. pomocy dla uczniów

Klauzula dot. pomocy dla uczniów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: Administratorem Państwa danych jest Gmina Odrzywół reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, e-mail: info@odrz...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:12

2. Ogłoszenia/aktualności

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty cenowej na montaż i demontaż iluminacji świetlnych na okres Świąt Bożego Narodzenia w 2020r.: przewieszki przez ulicę – 5 szt. motywy świetlne na latarnie – 35 Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2020r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 14 00 w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 osobiście lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu do Urzędu. Oferty złożo...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:05

3. Rok 2020

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonna, gmina Odrzywół; Zadanie nr 2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, gmina Odrzywół; Zadanie nr ...

Utworzony: 2020-11-25 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 12:40

4. VIII kadencja

XVII sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2020 r.

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 09:35

5. Ogłoszenia/aktualności

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacj...

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Projekt programu wraz z for...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 11:24

6. Rok 2020

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Odrzywół

IT.6020.5.1.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół, 26 – 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 tel. (48) 67 16 057 ; tel/fax: (48) 671-63-50 Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe Liczba złożonych ofert: 4 Kryteria wyboru ofert: cena 100 % W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Ofer...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 08:58

7. Druki i formularze

Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

Utworzony: 2019-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 12:27

8. VIII kadencja

XVI sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2020 r.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:44

9. VIII kadencja

XV sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:42

10. Sesja XVI

Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2020 r.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:39

11. Sesja XV

Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 09:27

12. Rok 2020

Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Nat...

Odrzywół, dnia 21.09.2020 r. IT-6710.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000, dla zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego WYSOKIN” zlokalizowanego na terenie miejscowości Ceteń &...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 11:26

13. Rok 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul...

Odrzywół, dnia 11.09.2020 r. IT-6710.12.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Tomaszowskiej w Odrzywole” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 ...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 11:21

14. Rok 2020

Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 30 posesji.

IT.6020.5.2020 Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje: Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 30 posesji. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02. Szacunkowa ilość Mg wynosi ok. 50 Mg (2941,18 m2) Przyjęto, że: - średnia waga 1 m² odpadu podlegająca utylizacji wynosi 17 kg. Wymagania, jakie ...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 14:01

15. Opłaty

Informacja o opłatach

Rada Gminy Odrzywół uchwałą NR XIV.99.2020 z dnia 7 maja 2020 r. zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Zmianie uległ również wzór deklaracji (Uchwała NR XIV.97.2020 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 r.) Opłata wyliczona według nowego sposobu naliczania jest należna: od 1 lipca 2020 r. 1. Dla nieruchomości zamiesz...

Utworzony: 2013-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:59

16. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiąza...

Utworzony: 2020-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:57

17. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na teren...

W trybie przetargu w Gminie Odrzywół został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. z domków letniskowych lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha Tel. 48 675 25 36 Na podstawie umowy Nr IT-2710....

Utworzony: 2018-08-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:55

18. Akty prawne

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Akty prawne Nr aktu Ustawy Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity). (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U.2020.797) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grud...

Utworzony: 2018-08-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:54

19. 2020

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2020

Przedmiot inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie Odrzywół i obrębie Kłonna w gminie Odrzywół. Lokalizacja: działki nr ewid. 750, 771, 772, 773/1, 773/2, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 690, 691, 692, 693/l, 693/2, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 731, 732, 733,734, 735,736,737, 738, 739, 1092/2, 309, 457, 364/2, 1089, 1083 obręb Kłonna oraz działki nr: ...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:50

20. 2020

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2020

Przedmiot inwestycji: rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego. Lokalizacja: dz. nr ewid. 2066, 1792, 1791, 1788 obręb 5 Kamienna Wola, gmina Odrzywół

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 10:46