główna zawartość
artykuł nr 21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018 r.

 Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.)
 1. Rodzaj zadania realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 22.000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
 4. Termin realizacji zadania – do 20 grudnia 2018r.
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach
   z dopiskiem:
  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok” do dnia 16.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu ( niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 17.08.2018r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.
 7. Kryteria oceny:
 8. 1. Proponowane działania: skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania, ranga zadania. – 0-40 pkt,
  2. Planowane rezultaty: realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne  –  0-40 pkt.
  3. Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – ewentualne opinie i rekomendacje –-  0-20 pkt.
   
  Wójt Gminy Odrzywół
  mgr Marian Kmieciak

   

 

artykuł nr 22

Oferta sprzedaży płyt warstwowych

Oferta sprzedaży płyt warstwowych

Gmina Odrzywół oferuje do sprzedaży wycofane z użytkowania płyty Atlantis o grubości 20 cm. Płyty stanowią dach Hali Sportowej w Odrzywole wybudowanej w 1999/2000 r. Płyty są w dobrym stanie technicznym, a wycofane są ze względu na rozszczelnienie pomiędzy krawędziami płyt. Łączna powierzchnia płyt to 960 m kw. Długość płyty 11 m, szerokość 1,25 m. Płyty będą zdejmowane po 23 kwietnia 2018r. i mogą zostać załadowane bezpośrednio na środek transportu.

Oferty z podaną oferowaną ceną brutto prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53 w terminie do 18 kwietnia 2018r.W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty na zakup 100% płyt.

Informacji w tej sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy Marek Matuszczak tel. 48 6716057 wew. 47.

artykuł nr 23

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Odrzywół ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

I. Cel projektu:
Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
 2. Wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;
 3. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 4. Działania wspierające opiekunów faktycznych;
 5. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;
 6. działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);
 7. działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowe.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim,
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim - max. 30 pkt
 3. Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 9 marca 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: sekretariat@odrzywol.eu

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 14 KB
Oświadczenie 14 KB
artykuł nr 24

Postanowienia w sprawie rozbudowy stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną

artykuł nr 25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie:

Demontaż napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418,2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
 
Znak: ZP.6733.5.2017                                                  Odrzywół, dnia 27.11.2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Odrzywół
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) zawiadamia, iż w dniu 23.11.2017 r. na wniosek: PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418, 2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
  Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4A) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie  Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53 (poniedziałek-czwartek od godz. 7:30-15:30, piątek od godz 08:00-16:00).