główna zawartość
artykuł nr 36

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 07.11.2016 r.  do 21.11.2016 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Formularz konsultacji 14 KB
Projekt programu 30 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

 1. Nazwa i adres: Dzienny Dom "SENIOR WIGOR" ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. ukończone studia wyższe, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w dziennych domach opieki,
  4. co najmniej 3-letni staż pracy w palcówkach pomocy społecznej,
  5. co najmniej półroczny staż pracy  na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi aktywizacji społecznej,
  6. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy finansach publicznych,
  2. prawo jazdy kat. "B",
  3. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR":
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu "SENIOR WIGOR",
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych
  • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR-WIGOR, promocja i pozyskiwanie uczestników,
  • współpraca z Urzędem Gminy w Odrzywole, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań placówki.
 7. Warunki pracy:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku i spełnia wymogi określone przepisami BHP.
  Praca na stanowisku Kierownika wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami poza teren ośrodka, przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu. Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  • rekomendacje, referencje.
  • własna koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”.
 9. Etapy konkursu:
  I etap:
  sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym: dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania jednostki Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godz.1200

Informacje tel. o naborze: 48/ 67 16 036
Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Odrzywole. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole sala konferencyjna, w dniu 15.11.2016r. godz. 1300.

artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myślakowicach - Myślakowice1, 26-425 Odrzywół

W związku z organizacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy

Termin rozpoczęcia pracy 1 grudnia 2016 roku

 
Lp.
Stanowisko
Kwalifikacje
Doświadczenie
 
1.
Terapeuta w pracowni kulinarnej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
2.
Terapeuta w pracowni komputerowej etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
3.
Terapeuta w pracowni muzycznej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
4.
Terapeuta w pracowni rękodzieła ludowego
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
5.
Terapeuta w pracowni plastycznej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
6.
Masażysta w pracowni rehabilitacyjnej etat
Średnie, dyplom w zawodzie
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
7.
Psycholog ½ etatu
Wyższe według odrębnych przepisów
 
8.
Robotnik do prac lekkich
etat
Podstawowe lub zawodowe
Kurs do pracy
z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
 
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, bądź przesyłać pocztą w kopercie z napisem "Nabór (określić stanowisko)", na adres Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Matuszczak – tel. 48/ 67 16 057 w. 33
Termin złożenia dokumentów do 04.11.2016 rok
artykuł nr 39

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

 1. Nazwa i adres:
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 1, 26-425 Odrzywół
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach o profilu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Wymiar czasu pracy:
  pełny etat
 4. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. ukończone studia wyższe, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy,
  4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
  6. co najmniej półroczny staż pracy  na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  7. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy finansach publicznych,
  2. doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną,
  3. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
  4. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
  5. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy:
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
  • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,
  • współpraca Urzędem Gminy w Odrzywole, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań ŚDS.
 7. Warunki pracy:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku ŚDS w Myślakowicach i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Praca na stanowisku Kierownika wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami poza teren ośrodka, przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, tj od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia  2016 roku, z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i  uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  • rekomendacje, referencje.
  • własna koncepcja funkcjonowania ŚDS w Myślakowicach.
 9. Etapy konkursu:
  I etap: sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym: dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania jednostki ŚDS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 02.11.2016r.

Informacje tel. o naborze: 48/ 67 16 036
Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Odrzywole. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.)".
 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole sala konferencyjna, w dniu 03.11.2016r. godz. 1300.

 

artykuł nr 40

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Drodzy mieszkańcy!

W związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół do roku 2026, serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenach rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać na adres: Urząd Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

lub wysłać na adres e-mail: eczernicka@odrzywol.eu

Załączniki:
Fiszka projektowa 63 KB