główna zawartość
artykuł nr 36

Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Załączniki:
Tekst stanowiska 192 KB
artykuł nr 37

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO
CZYNNY W KAŻDY WTOREK OD GODZ. 1000 - 1400
(PORAD UDZIELA MEC. KONRAD WASIAK)

artykuł nr 38

INFORMACJA O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

INFORMACJA

 

O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Gmina Odrzywół informuje, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów  w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, rozwoju kultury ludowej, jaką jedyną ofertę złożyła firma : ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. Oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego. W związku z powyższym Gmina Odrzywół podpisze umowę z w/w firmą na przygotowanie i realizację projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

      mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 39

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gmina Odrzywół Ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, rozwoju kultury ludowej.

I. Cel partnerstwa/projektów:

 1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
  • Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
  • Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. mazowieckiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych:
  • PI 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
  • PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
  • PI 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
  • PI 10 iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
  • PI 10 iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

II. Zakresy tematyczne projektów:

 1. Przedsięwzięcia i działania zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 2. Przedsięwzięcia i działania zwiększające dostęp do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych
 3. Przedsięwzięcia i działania zwiększające dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, zwiększające ich szanse na rynku pracy
 4. Przedsięwzięcia i działania zwiększające zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego i ogólnego
 5. Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 6. Inne związane z realizacją Priorytetów Inwestycyjnych wymienionych w punkcie I.2 odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby Grupy Docelowej projektu.

Potencjalny partner może przedstawić ofertę na poszczególne tematy.

III. Grupa docelowa projektów

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie wg punktu VI. ppkt.10.
 3. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym: doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z podmiotami z sektora finansów publicznych.
 5. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 6. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 7. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

V. Kryteria wyboru:

 1. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność działań z obowiązującymi wytycznymi i dokumentami programowymi PO WER, RPO woj.mazowieckiego celami partnerstwa
 3. Adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych.
 4. Koncepcja realizacji projektu partnerskiego wraz przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania
 5. Propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.
 6. Doświadczenie Partnera w opracowywaniu i realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym lub innym rejestrem)
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 7. Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 8. Opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera uwzględniający jego dotychczasowe osiągnięcia, tj.:
  • dokumenty/oświadczenia, iż Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Projekt o podobnym charakterze oznacza spełnienie przez potencjalnego partnera co najmniej 3 wymagań spośród wskazanych poniżej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia/ kursy kwalifikacyjne, praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież, uczniowie
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia, kursy kwalifikacyjne, doradztwo zawodowe, psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia komputerowe i/lub językowe dla osób dorosłych i/lub szkolenia, usługi w zakresie IT,
   w tym obligatoryjnie:
   • realizacja projektów partnerskich, w tym z podmiotami sektora finansów publicznych – min. 3 realizowane w tym min. 1 pozytywnie rozliczony projekt w okresie ostatnich 3- lat (liczone od dnia złożenia oferty)
  • dokumenty potwierdzające, iż Podmiot osiągnął skuteczność, co oznacza podpisanie umowy z odpowiednią Instytucją – przygotowanie co najmniej 2 projektów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki indywidualnie lub jako Partner
 9. Opis koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie zawierający:
  • opis planowanych działań w projekcie z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania
  • sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu
 10. Informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie projektu wraz z CV osób kluczowych po stronie Partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności, jakie będą realizować w projekcie
 11. Dokument potwierdzający:
  • wpis do rejestru agencji zatrudnienia,
  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 12. Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z banku, iż Podmiot znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000,00 złotych

Dokumenty, o których mowa punkcie V., mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

VII. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności
 2. Oferta wraz z załącznikami (wskazanymi w punkcie V) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1 należy składać lub nadsyłać w terminie do 12 listopada 2015 r. /sekretariat Urzędu Gminy przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole/ do godziny 13:00. Liczy się moment wpływu oferty do Urzędu Gminy.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2015 r o godz. 14:00.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.odrzywol.akcassnet.net do dnia 13.11.2015 r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Marian Kmieciak, tel. 48 6716057, e-mail: wojt@odrzywol.eu

 

Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

 

artykuł nr 40

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21.10.2015 r
.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z  2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 21.10.2015 r.  do 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.