główna zawartość
artykuł nr 46

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21.10.2015 r
.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z  2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 21.10.2015 r.  do 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

artykuł nr 47

Ogłoszenie o losowaniu składów OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), uprzejmie informuję o przeprowadzeniu w dniu 5 października 2015r. o godz. 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 48

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych

Gmina Odrzywół w porozumieniu z Parafią Rzymsko-Katolicką w Odrzywole organizuje zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych w Niedzielę 4 października 2015 r. w sołectwach Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Kłonna, Jelonek, Kamienna Wola, Ossa, Kolonia Ossa, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów. Zużyte urządzenia prosimy o wystawienie przed wejściem na posesję o godz. 8.00.

artykuł nr 49

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015r. (Piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym za 15.08.2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 50

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje:
  1. Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z 21 posesji.
  2. Zdjęcia z dachu 970 m2, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 6 posesji.
Łącznie do odbioru i utylizacji jest 55,76 Mg wyrobów azbestowych (płyt dachowych)
w tym 10,67 Mg do zdjęcia z dachów. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02.
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.
Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ( ul. Warszawska 53) w terminie do 24 lipca 2015 r. do godz. 1600. oferty mogą być przesłane drogą pocztową (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, tel. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.
 
  Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół