główna zawartość
artykuł nr 1

Dot. opinii warunków realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w miejscowości Odrzywół".

 

ZP.6730.1.DŚ.2012 Odrzywół, dnia 11.05.2012 r.

 

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja

   Ochrony Środowiska

   w Warszawie

   Wydział Spraw Terenowych II

ul. 25 Czerwca 68

26 – 600 Radom

 

 

 

 

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół oraz przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu w m. Odrzywół” . Uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.   Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.   Mapa w skali 1 : 5000

3.   Karta informacyjna przedsięwzięcia

4.   Zapis w formie elektronicznej

  5.  Wypis z ewidencji gruntów

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.   Adresat

2.   a/a

 

Do wiadomości:

1.Wspólnota Gruntowa i Leśna

 

/-/ Jerzy Macierzyński
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

ZP.6730.1.DŚ.2012 Odrzywół, dnia 11.05.2012 r.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy

   Inspektor Sanitarny

   w Przysusze

   ul. Szkolna 7

26 – 400 Przysucha

 

 

 

 

 

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół oraz przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu w m. Odrzywół . Uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.   Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.   Mapa w skali 1 : 5000

3.   Karta informacyjna przedsięwzięcia

4.   Wypis z ewidencji gruntów

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.   Adresat

2.   a/a

 

Do wiadomości:

1. Wspólnota Gruntowa i Leśna

 

 

/-/ Jerzy Macierzyński
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik 2012"

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik 2012”
 
ZP. 7331/CP/1/2010  Odrzywół,dnia 06.01.2010r.  
 OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Odrzywół
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 05. 01. 2010 r. na wniosek Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik 2012” składającego się z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budynku sanitarno – szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerze ewidencyjnym 169/5, 169/6, 169/7, 176/1 w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół.
 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół    ( pokój nr 4a ) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600 .
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1.   Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół
2.   Usługi Projektowe „PROJEKT” Henryka Romanowska ul. Kasztanowa 28 lok. 12, 05 – 600 Grójec
3.   Wspólnota Gruntowa wsi Lipiny i osady Odrzywół Pan Henryk Bystrzejewski ul. Radomska 8, 26 – 425 Odrzywół
4.   Sołtys Sołectwa Lipiny Pani Krystyna Bartos zam. Emilianów 13, 26 – 425 Odrzywół celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5.   Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń 
6.   Starostwo Powiatowe w Przysusze Aleja Jana Pawła II nr 10, 26 – 400 Przysucha 
7. a/a
artykuł nr 3

Dane o referacie

Kierownik Referatu:
Jerzy Macierzyński, pok. nr 4, tel. wew. 42

Stanowiska pracownicze:
  • d/s Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
  • d/s Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Obrony Cywilnej:
    Helena Bartos, pok. nr 4, tel. wew. 42
  • d/s Funduszy Strukturalnych:
    Ewa Czernicka, pok. nr 8, tel. wew. 41
  • d/s Obsługi Przetargów i Inwestycji:
    Marek Matuszczak, pok. nr 8, tel. wew. 41