logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Referaty Urzędu / Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
1.

Dot. opinii warunków realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w miejscowości Odrzywół".

 

ZP.6730.1.DŚ.2012                                               Odrzywół, dnia 11.05.2012 r.

 

 

 

 

 

                                                           Regionalna Dyrekcja

                                                           Ochrony Środowiska

                                                           w Warszawie

                                                           Wydział Spraw Terenowych II

                                                           ul. 25 Czerwca 68

                                                           26 – 600 Radom

 

 

 

 

         W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół oraz przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu w m. Odrzywół” . Uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

         Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.      Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.      Mapa w skali 1 : 5000

3.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

4.      Zapis w formie elektronicznej

      5.  Wypis z ewidencji gruntów

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      Adresat

2.      a/a

 

Do wiadomości:

1.Wspólnota Gruntowa i Leśna

 

/-/ Jerzy Macierzyński
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

ZP.6730.1.DŚ.2012                                               Odrzywół, dnia 11.05.2012 r.

 

 

 

 

 

                                                           Państwowy Powiatowy

                                                           Inspektor Sanitarny

                                                           w Przysusze

                                                           ul. Szkolna 7

                                                           26 – 400 Przysucha

 

 

 

 

 

         W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół oraz przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu w m. Odrzywół . Uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

         Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.      Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.      Mapa w skali 1 : 5000

3.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

4.      Wypis z ewidencji gruntów

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      Adresat

2.      a/a

 

Do wiadomości:

1. Wspólnota Gruntowa i Leśna

 

 

/-/ Jerzy Macierzyński
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-14 09:05

rejestr zmian publikacji »

2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik 2012"

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik 2012”
 
ZP. 7331/CP/1/2010         Odrzywół,dnia 06.01.2010r.     
 OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Odrzywół
 
 
 
         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 05. 01. 2010 r. na wniosek Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik 2012” składającego się z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budynku sanitarno – szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerze ewidencyjnym 169/5, 169/6, 169/7, 176/1 w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół.
 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół         ( pokój nr 4a ) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600 .
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1.        Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół
2.        Usługi Projektowe „PROJEKT” Henryka Romanowska ul. Kasztanowa 28 lok. 12, 05 – 600 Grójec
3.        Wspólnota Gruntowa wsi Lipiny i osady Odrzywół Pan Henryk Bystrzejewski ul. Radomska 8,           26 – 425 Odrzywół
4.        Sołtys Sołectwa Lipiny Pani Krystyna Bartos zam. Emilianów 13, 26 – 425 Odrzywół celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5.        Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń 
6.        Starostwo Powiatowe w Przysusze Aleja Jana Pawła II nr 10, 26 – 400 Przysucha 
7.   a/a

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2010-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-07 14:50

rejestr zmian publikacji »

3.

Dane o referacie

Kierownik Referatu:
Jerzy Macierzyński, pok. nr 4, tel. wew. 42

Stanowiska pracownicze:
  • d/s Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
  • d/s Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Obrony Cywilnej:
    Helena Bartos, pok. nr 4, tel. wew. 42
  • d/s Funduszy Strukturalnych:
    Ewa Czernicka, pok. nr 8, tel. wew. 41
  • d/s Obsługi Przetargów i Inwestycji:
    Marek Matuszczak, pok. nr 8, tel. wew. 41

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 14:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
 Referat Finansowy
wersja do druku drukuj