główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres Kompetencji

Zakres kompetencji z-cy Wójta:
 1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 2. Prowadzenie spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
  3. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji  wypoczynku
 3. Prowadzenie spraw oświaty związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
  2. utrzymywania tych jednostek,
  3. kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  5. zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  6. zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  7. nadzoru nad obsługą ekonomiczno finansową gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,
  8. powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  9. oceniania dyrektorów gminnych
  10. zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczyciel
 4. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
Dostępne kategorie:
Kompetencje