główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres kompetencji Skarbnika Gminy Odrzywół

Do zadań Skarbnika należy:

  1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. Kierowanie pracą Referatu Księgowości,
  3. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  4. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. Opracowywanie budżetu,
  6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
  7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Dostępne kategorie:
Kompetencje