główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty uchwał Rady Gminy Odrzywół - Rok 2003 w plikach formatu .doc i .xls

Załączniki:
Uchwała Nr IV_31_2003 w spr wygasnięcia mandatu radnej.doc 33 KB
Uchwała Nr V_32_2003_taryf_aopłat _za_wodę.doc 23 KB
Uchwała Nr V_33_2003 w spr ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów.doc 25 KB
Uchwała Nr V_34_2003 w spr likw_ przedszkola.doc 20 KB
Uchwała Nr V_35_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc 15 KB
Uchwała Nr V_36_2003 w spr przeniesienia wydatków między poszcz podziałami w klas budżetowe.doc 34 KB
Uchwała Nr V_37_2003 w spr powołania RS SP ZOZ.doc 33 KB
Uchwała Nr V_38_2003 w spr Planów Pracy Komisji na 2003r.doc 43 KB
Uchwała Nr V_39_2003 w spr wynagrodzenia Wójta.doc 34 KB
Uchwała Nr V_40_2003 w spr upoważnienia Wójta do zakupu działki.doc 35 KB
Uchwała Nr VI_41_2003 z dnia 28_04_2003 w spr_ rozp spraw z wyk budz udziel absolut.doc 21 KB
Uchwała Nr VI_42_2003 w spr nadania STATUTU GMINY ODRZYWÓŁ.doc 158 KB
Uchwała Nr VI_43_2003 w sprawie sprzedazy mienia komunalnego.doc 34 KB
Uchwała Nr VI_44_2003 w spr określenia zasad i trybu stosowania ulg odroczeń i umarzania należności pienięznych.doc 35 KB
Uchwała Nr VI_45_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003rok.doc 29 KB
Uchwała Nr VI_46_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003rok.doc 34 KB
Uchwała Nr VI_47_2003 w spr zaciagnięcia kredytu inwestycyjnego.doc 28 KB
Uchwała Nr VI_48_2003 w spr zmiany Uchwały Nr V_33_2003.doc 22 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr VI_45_2003 PLAN ZADAŃ.xls 44 KB
Uchwała Nr VII_49_2003 w spr wprowadzenia zmian za 2003 rok.doc 33 KB
Uchwała Nr VII_50_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.doc 37 KB
Uchwała Nr VII_51_2003 w spr tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli.doc 21 KB
Uchwała Nr VIII_52_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r 30 KB
Uchwała Nr VIII_53_ 2003 w spr wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2003r 26 KB
Uchwała Nr VIII_54_2003 w spr zatwierdzenia Zarządzenia Nr 23_2003 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 sierpnia 2003r 25 KB
Uchwała Nr VIII_55_2003 w spr powołania Zespołu wydajacego opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników ławników 34 KB
Uchwała Nr VIII_56_2003 w spr upoważ Przew Rady Gminy do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminygr Wójta 34 KB
Uchwała Nr VIII_57_2003 w spr przystapienia do zawarcia porozumienia w spr zakupu urządzenia C.SCOPEz Mogielnicą. 34 B
Uchwała Nr VIII_58_2003 w spr upowaz Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia umów cywilno prawnych z mieszkańcami Sołectwa Jelonek o wyk ptrzyłaczy wodoc.Jelonek woda i Kom oświaty 34 B
Uchwała Nr VIII_59_2003 w spr zmiany skł osob Komisji Oświaty 25 KB
Uchwała Nr IX_60_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003r. 27 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN FINANSOWY GM FUND OCHR ŚR I GOSP WOD 18 KB
Zmiana Nr 2 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE_ 21 KB
Zmiana Nr 3 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ 44 KB
Uchwała Nr IX_61_2003 w spr wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przysusze -Sądu Pracy 20 KB
Uchwała Nr IX_62_2003 w spr regulamin utrzym czyst i porządku 20 KB
Uchwała Nr IX_63_2003 w spr regul dos wody i odpr ścieków 20 KB
Uchwała Nr IX_64_2003 w spr godz otwarcia placówek handlu detal i zakł gastr na terenie gm Odrzywół 20 KB
Uchwała Nr IX_65_2003 w spr Porozumienia z Komendą Powiatową Policji 23 KB
Uchwała nr IX_66_2003 upoważn Wójta Gminy Odrzywół do podpisania Porozumienia z Zarządem OSP w spr zakupu Forda Transita 28 KB
Uchwała Nr IX_67_2003 w spr zagospodarowania gminnego wysypiska odpadów 23 KB
Uchwała Nr X_68_2003 w spr wprowadz zmian w budż gm na 2003r.z tyt ponadpl dochod 27 KB
Uchwała Nr X_69_2003 w spr wprowadz zmian w budżecie gm na 2003r. 22 KB
Zmiana Nr 4 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ 44 KB
Uchwała Nr X_70_2003 w spr wprowadz zmian w budżecie gm na 2003r. 29 KB
Zmiana Nr 3 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE_ 21 KB
Uchwała Nr X_71_2003 w spr stawek pod od nieruchomości 24 KB
Uchwała Nr X_72_2003 w spr przyjęcia ceny 1 q żytado oblicz pod rolnego na 2004r. 20 KB
Uchwała Nr X_73_2003 w sprokreślenia stawek pod od środ trnasp 48 KB
Uchwała Nr X_74_2003 w spr ustalenia stawek pod od psów 22 KB
Uchwała Nr X_75_2003 w spr skarg Jana Bińkowskigo,Tadeusza Karasia oraz anonimowych na dział Wójta Gminy Odrzywół 32 KB
Uchwała Nr X_76_2003 w spr nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Odrzywole 35 KB