logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Podatki i opłaty lokalne
1.

Informacja o stawkach podatków w 2003r. na terenie Gminy Odrzywół

W 2003 roku na terenie gminy Odrzywół, zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj

W 2003 roku na terenie gminy Odrzywół, zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Odrzywół uchwałami Nr III/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w spr. Przyjęcia ceny 1q żyta do obliczenia podatku rolnego na 2003r., Nr III/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w spr. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003r. Nr III/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w spr. Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r., Nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w spr. Wysokości stawek od posiadania psów - na podstawie ustaw:

o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.),o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) ustalony został:

1. Podatek rolny /tekst obowiązującej uchwały /

- na gruntach powyżej 1 ha – 83,63 zł. za hektar przeliczeniowy. Podatek został wyliczony zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Klasy gruntu V i VI zwolnione są z opłat podatkowych.

- grunty poniżej 1ha – 167,25 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek jest płatny w ratach:

I- do 15-03-2003r., II – do 15-05-2003r., III – do 15-09-2003r., IV – do 15-11-2003r.

2. Podatek leśny

/ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682 z 2002r. z póź. zm.)

24,47 zł. za hektar

podatek jest płatny w ratach:

I- do 15-03-2003r., II – do 15-05-2003r., III – do 15-09-2003r., IV – do 15-11-2003r.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682 z 2002r. z póź. zm.)

3. Podatek od nieruchomości /tekst obowiązującej uchwały /

Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza i leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 3,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła ,linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody – 2% ich wartości.

- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza i leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od gruntów : 

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych- 3,38 zł. od 1 ha powierzchni.

  • od pozostałych - 0,08 zł. od 1 m2 powierzchni
  • zwalnia się z podatku od nieruchomości:

* nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach zanikających jak:

rymarstwo, bednarstwo, kowalsrwo i farbiarstwo.

  • Nieruchomości będące własnością samorządu gminnego za wyjątkiem mienia wydzierżawionego pod działalność gospodarczą, budynki mieszkalne lub ich część zajęte przez rolnika

Podatek jest płatny w ratach:

I- do 15-03-2003r., II – do 15-05-2003r., III – do 15-09-2003r., IV – do 15-11-2003r.

4. Opłaty administracyjne

  • od dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 100 zł /ustaw z dnia 19 listopada 1999r. ‘Prawo o działalności gospodarczej /Dz.U.Nr.101 poz. 1178 z 2000r. iDz.U. Nr 1 poz. 2 z 2002 r. /

- od dokonania zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50 zł / j.w./

- od sporządzenia testamentu zwykłego – 100 zł. / tekst obowiązującej uchwały Nr XI/135/2000 z dnia 29-12-2000r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. testamentu./

5. Podatek od środków transportowych /tekst obowiązującej uchwały /

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 600 zł 575 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 000 zł 975 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 150 zł 1 050 zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton i posiadającego napęd gazowy czy elektryczny, wyposażony w katalizator spalin lub reduktor dźwięków pracy silnika - wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 525 zł 500 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 850 zł 800 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950 zł 900 zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

630

740

13

14

740

840

14

15

950

1 050

15

i powyżej

1 050

1260

trzy osie

12

17

1 050

1 260

17

19

1 260

1 470

19

21

1 470

1 680

21

23

1 680

1 890

23

25

2 000

2 100

25

i powyżej

2 100

2 200

Cztery osie i więcej

12

25

2 354

2 354

25

27

2 354

2 354

27

29

2 354

2 354

29

31

2 354

2 354

31

i powyżej

2 354

2 354

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1 250 zł 1 200 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 350 zł 1 300 zł.

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1 439 zł 1 400 zł.

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton i posiadającego napęd gazowy czy elektryczny, wyposażony w katalizator spalin lub reduktor dźwięków pracy silnika - wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1 150 zł 1 100 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 200 zł 1 150 zł.

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1 250 zł 1 200 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 400

1 500

18

25

1 600

1 700

25

31

1 800

1 810

31

36 włącznie

1 819

1 819

powyżej 36

2 354

2 354

trzy osie

12

36 włącznie

1 819

1 819

powyżej 36

40

2 000

2 100

40

i powyżej

2 100

2 354

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

a) od 7 tony do 10 ton włącznie 840 zł 800 zł.

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 900 zł 850 zł.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

550

650

18

25

750

850

25

i powyżej

900

950

dwie osie

12

28

950

1 000

28

33

1 000

1 050

33

36 włącznie

1 050

1 150

powyżej 36

38

1 150

1 500

38

I powyżej

1 200

1 600

trzy osie

12

36 włącznie

1 400

1 500

powyżej 36

38

1 500

1 700

38

i powyżej

1 600

1 819

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

 

a) do 30 miejsc -  1 439 zł 1 400 zł.

b) 30 miejsc i powyżej -  1 819 zł 1 800 zł.

Od autobusu posiadającego napęd gazowy czy elektryczny, wyposażony w katalizator spalin lub reduktor dźwięków pracy silnika - wyprodukowanego:

do dnia 31-12-1995 r. po dniu 01-01-1996 r.

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1 400 zł 1 300 zł.

b) 30 miejsc i powyżej -  1 800 zł 1 700 zł.

 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Gminy, do dowozu dzieci i gospodarki komunalnej oraz środki transportowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Podatek jest płatny w ratach:

I – do 15-02-2003r., II – do 15-09-2003r.

6. Podatek od posiadanych psów /tekst obowiązującej uchwały /

  • od jednego psa podlegającego podatkowi - 50
  • od każdego następnego psa podlegającego podatkowi -  50

Podatek jest płatny do 31-03-2003r.bez wezwania a przez nowych posiadaczy psów w terminie dwóch tygodni od dnia nabycia psa.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Teresa Frącz
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Kwiecień
Data wytworzenia informacji: 2003-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-28 11:46

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj