główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty uchwał XIX sesji - 29 grudzień 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/138/2004 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 22 KB
Uchwała Nr XIX/139/2004 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 22 KB
Uchwała Nr XIX/140/2004 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok z tytułu otrzymania ponadplanowych dochodów. 34 KB
Uchwała Nr XIX/141/2004 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 28 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - DOCHODY BUDŻETU. 29 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - WYDATKI BUDŻETU 40 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK. 26 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK. 45 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE. 36 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2005 ROK. 48 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - PROGNOZA DŁUGU. 53 KB
Załącznik Nr 8 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WONEJ NA 2005 ROK. 22 KB
Załącznik Nr 9 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK. 44 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwała Nr XIX/141/2004 - INFORMACJA O STANIE MIENIA. 24 KB
Uchwała Nr XIX/142/2004 ws. programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku. 28 KB
Uchwała Nr XIX/143/2004 ws. przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2005 rok. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XIX/143/2004 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAPOBIEGANIA ALKOHOLIZMOWI W GMINIE ODRZYWÓŁ NA 2005 ROK. 31 KB
Uchwała Nr XIX/144/2004 ws. zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy. 20 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/2004 - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 38 KB
Uchwała Nr XIX/145/2004 ws. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 87 KB
Zmiana Nr 5 Załącnika Nr 7 do Uchwały Nr XII/88/2004 - PROGNOZA DŁUGU 53 KB
Zmiana Nr 6 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XII/88/2004 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 49 KB
Zmiana Nr 7 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XII/88/2004 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 37 KB