główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXIII sesji Rady Gminy w Odrzywole

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII\165\2005 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok z tytułu otrzymania ponadplanowych dochodów. 27 KB
Uchwała Nr XXIII\166\2005 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 22 KB
Uchwała Nr XXIII\167\2005 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 55 KB
Uchwała Nr XXIII\168\2005 w spr. uzupełnienia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Odrzywół. 20 KB
Uchwała Nr XXIII\169\2005 w spr. przyjęcia w użytkowanie części działki nr 363 pod budowę parkingu w Odrzywole. 20 KB
Uchwała Nr XXIII\170\2005 w spr. zgody na usytuowanie w Odrzywole pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. 20 KB
Uchwała Nr XXIII\171\2005 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do Programu „Wisła kolebką i zwornikiem Państwa Polskiego” realizowanego przy współpracy Fundacji „Nasza Kasa” z Warszawy. 21 KB
Uchwała Nr XXIII\172\2005 w spr. wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół powiat Przysucha – Etap III Zadanie 1” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 21 KB
Uchwała Nr XXIII\173\2005 w spr. powołania Z-cy Kierownika USC w Odrzywole. 20 KB
Zmiana Nr 4 załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIX\141\2005 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 43 KB
Zmiana Nr 4 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIX/141/2005 - PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY 45 KB
Zmiana Nr 3 do Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIX/141/2005 - PROGNOZA DŁUGU 53 KB