główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/194/2005 w spr. rozpatrzenia skarg skierowanych do Komisji Rewizyjnej przez Sławomira Gajewskiego z dnia 07.07.2005r. oraz Jana Binkowskiego podpisanej jako Pełnomocnik Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole 27 KB
Uchwała Nr XXVIII/195/2005 w spr. rozpatrzenia skarg Jana Bińkowskiego przesłanych do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 27 KB
Uchwała Nr XXVIII/196/2005 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole 22 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2005 24 KB
Uchwała Nr XXVIII/197/2005 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 69 KB
Zmiana Nr 6 Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIX/141/2004 - PROGNOZA DŁUGU 49 KB
Zmiana Nr 9 Załącznika Nr 5 do Uchwały XIX/141/2004 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 42 KB
Zmiana Nr 9 Załącznika Nr 6 do Uchwały XIX/141/2004 - PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY 44 KB
Uchwała Nr XXVIII/198/2005 w spr. Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku. 33 KB