główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/111/2008 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 46 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVII/111/2008 - Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 125 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2008 - Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 183 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 4, 7 do Uchwały Nr XVII/111/2008 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, Zadania inwestycyjne w 2008 r, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 59 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/2008 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2008 rok 106 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/111/2008 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2008 rok. 115 KB
Uchwała Nr XVII/112/2008 w spr. ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół. 31 KB
Uchwała Nr XVII/113/2008 w spr. zatwierdzenia Zarządzenia Nr 90/2008 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniach 31 sierpnia - 1 września 2008 roku z ulic w sołectwach Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych. 27 KB
Uchwała Nr XVII/114/2008 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Drzewica na realizację zadania ?Dobudowa odcinka linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej 330405W w miejscowości Kłonna na odcinku około 240 mb? 26 KB
Uchwała Nr XVII/115/2008 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą ?Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego? 22 KB
Uchwała Nr XVII/116/2008 w spr. rozpatrzenie skarg o Sławomira Gajewskiego radnego i Prezesa Stowarzyszenia ?Wzajemna Pomoc? w Odrzywole na działalność Wójta Gminy z dnia 06.05.2008r., 11.05.2008r., 20.06.2008r., 31 KB