główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku

Plik z rozszerzeniem ZIPX zawiera spakowaną uchwałę będącą dokumentem elektronicznym podpisanym podpisem elektronicznym, w celu zapoznania się z treścią uchwały należy pobrać plik i rozpakować dowolnym programem służącym do rozpakowywania archiwów ZIP (np.: 7-zip)

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/139/2013 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. MB
Uchwała Nr XIX/140/2013 w spr. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2013-2017 MB
Uchwała Nr XIX/141/2013 w spr. udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Odrzywół dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Instytucji Kultury Gminy Odrzywół na sfinansowanie nakładów poniesionych na projekt "Organizacja Dożynek Gminnych - środkiem promocji kultury ludowej" w części refundowanej w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. 159 KB
Uchwała Ne XIX/142/2013 w spr. określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych w do rejestru zabytków , położonych na obszarach Gminy Odrzywół , nie stanowiących jej wyłącznej własności. 127 KB
Uchwała Nr XIX/143/2013 w spr. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół 594 KB
Uchwała Nr XIX/144/2013 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 133 KB
Uchwała Nr XIX/145/2013 w spr. Uchylenia Uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 105 KB
Uchwała Nr XIX/147/2013 w spr. uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 103 KB
Uchwała Nr XIX/147/2013 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/122/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 106 KB
Uchwała Nr XIX/148/2013 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/134/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku 223 KB
Uchwała Nr XIX/149/2013 w spr. upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przysusze w sprawie realizacji remontów, przbudowy i budowy dróg powiatowych w latach 2013-2014. 336 KB