główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015 roku

Załączniki:
Uchwała Nr IX.52.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015-2021 MB
Uchwała Nr IX.53.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 MB
Uchwała Nr IX.54.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Tomaszowskiej 57 w Odrzywole 215 KB
Uchwała Nr IX.55.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2015 roku 160 KB
Uchwała Nr IX.56.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 106 KB
Uchwała Nr IX.57.2015 w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok 104 KB
Uchwała Nr IX.58.2015 w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2016 rok 103 KB
Uchwała Nr IX.59.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2016 rok 113 KB
Uchwała Nr IX.60.2015 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny MB
Uchwała Nr IX.61.2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok MB
Uchwała Nr IX.62.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Odrzywół darowizny nieruchomości. 232 KB