główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III.18.2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2019 r. 810 KB
Uchwała Nr III.19.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2019 - 2027 MB
Uchwała Nr III.20.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2019 MB
Uchwała Nr III.21.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019- 2023 229 KB
Uchwała Nr III.22.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 106 KB
Uchwała Nr III.23.2019 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 104 KB
Uchwała Nr III.24.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019 MB
Uchwała Nr III.25.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 102 KB
Uchwała Nr III.26.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przysuskiego na wydawanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" 257 KB
Uchwała Nr III.27.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 102 KB