główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie o granicach obwodów głosowania

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 maja 2010 roku
 
  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta R.P. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz. 554 z późn. zm.), informuję o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr 50/98 Zarządu Gminy w Odrzywole z dnia 31 sierpnia 1998 roku oraz Uchwałą Nr XIII/96/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 kwietnia 2004 roku.
 
Numer
Obwodu
Wyborczego
Granice Obwodu
Siedziba Komisji Obwodowej
1.
 
Sołectwo: Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2.
 
 
Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
3.
Sołectwa: Myślakowice,
Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Myślakowicach
Myślakowice 1
4.
Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin,
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 roku w godzinach od 600 do 2000 przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
  Wójt

   mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 22

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy 31.05.2010 r.

Zgodnie z art. 130 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), uprzejmie informujemy szanownych interesantów, że w dniu 31 maja 2010 roku Urząd Gminy w Odrzywole nie będzie czynny dla interesantów (dzień wolny, za ustawowo wolny od pracy dzień 1 maja przypadający w inny dzień wolny od pracy niż niedziela).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

artykuł nr 23

Zmiana w świadczeniach rodzinnych do dodatku z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 
oznacza to, że:
do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
 
Od 1.01.2012r. warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu powraca.
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.
 
Możliwość ta dotyczy:
  • matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010r.;
  • matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
  • matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na niezłożeni wniosku nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych.
Możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

 

 

artykuł nr 24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO NA RZECE DRZEWICZCE W ODRZYWOLE Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ.

 

 
OGŁOSZENIE
 
GMINA ODRZYWÓŁ ZAPRASZA ZAINTERESOWANE OSOBY I PODMIOTY GOSPODARCZE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO NA RZECE DRZEWICZCE W ODRZYWOLE Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ.
 
OFERTY PISEMNE MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO 22 MARCA 2010 ROKU (do godz. 10oo).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA INFORMACJA „SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO” DOSTĘPNA W BIP URZĘDU GMINY W ODRZYWOLE www.bip.odrzywol.akcessnet.net
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI TECHNICZNYCH UDZIELA PAN JERZY MACIERZYŃSKI W GODZ. PRACY URZĘDU GMINY POD TEL. 48/ 67 16 057 W. 42 kom. 604 603 824.

 

artykuł nr 25

Ogłoszenie dot. dnia 31 grudnia 2009 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA 2009 ROKU (CZWARTEK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH CZYNNY BĘDZIE DLA INTERESANTÓW DO GODZ. 1430

PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA