główna zawartość
artykuł nr 46

Informacja o dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i becikowym

Informacja

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że jednym z warunków uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ( 1 tysiąc zł ) oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( becikowego 1 tysiąc zł ) jest konieczność pozostawania kobiety pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
Przepis ten dotyczy kobiet, których ciąża rozpoczęła się po 1 stycznia 2009 roku.
artykuł nr 47

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ODRZYWÓŁ POWIAT PRZYSUSKI

OFERTA SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ODRZYWÓŁ POWIAT PRZYSUSKI
 1. Położenie nieruchomości: - Emilianów Sołectwo Lipiny. Na skraju lasów lipińskich
 2. Rodzaj nieruchomości: zabudowa wolna składająca się z działek nr 18,92 i 19,93 o obszarze 1,16 ha. W skład nieruchomości wchodzi działka leśna o pow. Ok. 0,23 ha. Na działce znajduje się budynek murowano-drewniany
 3. Właściciel: Joanna Oda. Pełnomocnik Barbara Kamińska zam. Warszawa tel. 022/ 601268841
 4. Inne informacje: Do miejscowości i oferowanej posesji jest doprowadzona droga asfaltowa, wodociąg i sieć kanalizacyjna.
  Dodatkowe informacje: Marian Kmieciak (Urząd Gminy) tel. 608 480 114.
artykuł nr 48

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie świetlicy

Odrzywół dnia 12.11.2008r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XVIII /118/2008 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2009 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 18.12.2008r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania.
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.12.2008r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2008 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 16.000,00 złotych (słownie: Szesnaście tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  2. Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  4. Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.
artykuł nr 49

Zaproszenie na gminne obchody Święta Niepodległości

obrazek
artykuł nr 50

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ INFORMUJE, ŻE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2008 ROKU (ŚRODA) Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH URZĄD GMINY W ODRZYWOLE BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 1430.
ZA UTRUDNIENIE PRZEPRASZAMY.