główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51 P Ossa - Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084

Projekt
współfinansowany przez
Unię Europejską

Gmina Odrzywół w ramach projektu nr Z/2.14/II/1.1.1/1536/05 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51 P Ossa – Kolonia Ossa – Wandzinów od km 0+818 do km 2+084” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa) wykonała w 2006r. zadanie polegające na przebudowie i modernizacji odcinka drogi Nr 51P o długości 1,27 km z miejscowości Kolonia Ossa do Wandzinowa. Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy i nawierzchni asfaltowej.
Wykonana droga usprawniła komunikację publiczną w gminie Odrzywół i umożliwiła uruchomienie zastępczego połączenia komunikacyjnego w okresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w Odrzywole. Droga ta pełni rolę obwodnicy dla Odrzywołu na wypadek zamknięcia w przypadkach losowych drogi nr 728.
W dniu 3.12.2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie (z nadkontraktacji, gdyż wniosek o dofinansowanie złożony został w 2005 roku). Zadanie zostało wykonane i odebrane w 2006 roku.
Ogólna wartość zadania wyniosła 569 130,92 zł.
Koszty kwalifikowane: 569 130,92 zł.
Kwota dofinansowania w ramach ZPORR: 426 848,19 zł.

Realizacja projektu umożliwiła zorganizowanie objazdu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w Odrzywole i Wysokinie. Otwarcie drogi Ossa Kolonia - Wandzinów zmodernizowanej z udziałem środków ZPORR.
Widok zmodernizowanej drogi