logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Gospodarka odpadami /
1.

Rejestr podmiotów odbierających odpady

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
 
Każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Odrzywół i który w ramach wykonywanej działalności wytwarza odpady winien mieć podpisaną umowę cywilną na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
 
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznczonych do składowania, odebrane od mieszkańców Gminy Odrzywół transportowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych RADKOM w Radomiu
 
Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w:
Urzędzie Gminy w Odrzywole
Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 12
Tel. 48 67 16 057 w 52 i 53

 

 


Załączniki: Rozmiar:
314.471 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 10:58

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
 Osiągnięte poziomy recyklingu
 Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Akty prawne
 Zasady optymalnej segregacji
 Harmonogram odbioru odpadów
 Opłaty
 Sprawozdawczość
 Rejestr podmiotów odbierających odpady
wersja do druku drukuj