główna zawartość
artykuł nr 1

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK

Gmina Odrzywół samodzielnie prowadzi punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany w:

Odrzywole przy ul. Radomskiej (na terenie składowiska odpadów).
 
Odpady do Punku mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Odrzywół, w każdą sobotę ( z wyjątkiem dni świątecznych),  w godz. od 9:00-14:00.
 
W PSZOK odbierane są, w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
 
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe
7) odpady zielone;
8) popiół i żużel;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) przeterminowane leki;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) odpady niebezpieczne.
 
  • W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
  • Pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienionych wyżej odpadów.
  • Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
    1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK,
    2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
  • W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.