główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Odrzywół deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
• w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
• w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Gminy w Odrzywole ,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Odrzywole,

w następujących terminach:

  dla budynków mieszkalnych:

 • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)
 • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.

  dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

 • w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości letniskowej lub przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypocznkowe.

  Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek obejmuje także deklaracje składane w terminie do 6 miesięcy od nastąpienia zgonu mieszkańca nieruchomości.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI (JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘDU NA TO, W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZŁOŻONA).

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH - WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UrządGminy wOdrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół nr tel. 486716057
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ilona Głogowska- Kowalczyk, e-mail: kancelaria.odo@gmail.com
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wpisanych do formularza „Deklaracja
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” będzie się odbywać na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt.3 i zostaną usunięte po zakończeniu 10 letniego okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku ustawowego (art.5 ust.1, art.6m i 6o ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), jaki spoczywa na właścicielach nieruchomości, a którego nie wykonanie podlega karze grzywny.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego
  na podstawie przepisów prawa.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,..

W załączeniu formularze deklaracji:

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

D-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się  domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

Załączniki:
Deklaracja D1 109 KB
Deklaracja D2 77 KB