główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Odrzywół deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

• w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
• w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można pobrać i złożyć w:
• Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Odrzywole, pokój nr 12. tel. 48 6716057 w 53
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI (JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘDU NA TO, W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZŁOŻONA).
 
W załączeniu formularze deklaracji